Ik weet waar je huis woont

Bij Imag­ine IC is de afgelopen tijd aan de slag gegaan met vra­gen als Hoe kun­nen kolo­niale objecten bij­dra­gen aan de omgang met het kolo­niale verleden en aan een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt? Waar horen deze kolo­niale objecten thuis? En wat is een kolo­ni­aal object nou eigen­lijk? 

De afgelopen jaren heeft Imag­ine IC, samen met het Tropen­mu­se­um (nu het Wereld­mu­se­um), onder­zoek gedaan naar thuis­gevoel en het mak­en van een thuis. Dit deden we onder andere in de pro­jecten: Ghana Thuis, Koto & Saya, Verzet in de 50-jarige Bijlmer en Van Religieuze Huize. Vaak met de cen­trale vraag: Welke objecten in de col­lec­tie van het Tropen­mu­se­um roepen a sense of home op?

Momenteel is de nieuwe ten­toon­stelling Ik weet waar je huis woont te zien bij Imag­ine IC. In Ik weet waar je huis woont onder­zoekt Imag­ine IC met gesprekspart­ners het span­ningsveld tussen het mak­en van een thuis en je thuis mogen voe­len. Daarin ook de vraag: hoe nav­igeer je bin­nen een samen­lev­ing die niet alti­jd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samen­lev­ing de ruimte voor het met meerdere stem­men beteke­nis-geven aan erf­goed? In een reeks gesprekken gecom­bi­neerd met bezoeken aan het depot van het Wereld­mu­se­um stelde Imag­ine IC deze vraag telkens weer aan haar ver­schil­lende netwerken. 

De over­gang van het ‑soms noodged­won­gen- aan­passen aan je omgev­ing, naar het re-claimen van de ruimte die je toe­be­hoort vraagt om een nieuwe dialoog. Een gesprek waarin we onze eigen posi­tie moeten bevra­gen. Én ons af moeten vra­gen of we genoeg ruimte mak­en voor de ander. Hoe luis­teren we naar de ander? Hoe voeren we hierover samen het gesprek?

In Ik weet waar je huis woont staan het depot en de woonkamer als span­ningsveld sym­bol­isch naast, maar ook tegen­over elka­ar. Wat doen deze ver­schil­lende ruimten met ons thuis­gevoel? Bestaat er genoeg fysieke ruimte bin­nen insti­tuten om een gevoel van thuis te creëren? En ervaart eenieder thuis­gevoel in het eigen huis? 

Deze ten­toon­stelling is een tijd­sop­name van de ver­schil­lende per­spec­tieven die door onze gesprekspart­ners met ons gedeeld zijn. 

Ik weet waar je huis is hoofd­stuk 1 is te zien vanaf 14 decem­ber 2023 tot eind april 2024
Ik weet waar je huis is hoofd­stuk 2: Rumah Tua — onder­weg naar huis is van 9 mei 2024 tot 29 sep­tem­ber 2024 te zien

Meer over Rumah Tua — Onder­weg naar huis is hier te vinden

Dit project maakt deel uit van Press­ing Mat­ter, een vier­jarig inter­na­tion­aal onder­zoek­spro­gram­ma naar kolo­ni­aal erf­goed, gecoördi­neerd vanu­it de Vri­je Uni­ver­siteit Amsterdam.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Thuisgevoel

de Gekookte Geschiedenis Podcast

Gekookte Geschiedenis is een digitaal kenniscentrum over de eetcultuur en het keuken-erfgoed van de trans-Atlantische diaspora. Een samenwerking tussen KIP Republic en Imagine IC.
Wie zegt Dat Museum Van Loon en Imagine IC

Thuisgevoel

‘Wie zegt dat? Samen geschiedenis een plek geven.’ Samenwerking met Museum Van Loon

Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Gespreksstof Collectie Kempering

Eerste schouw garage Kempering door Imagine IC georganiseerd lopende mensen voor een graffiti muur
Kempering: Modern Monument

Thuisgevoel

Eerste schouw garage Kempering

Fotoverslag Saya en koto lagen van stof en van tijd opening door Les Adu 3
Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Thuisgevoel

Fotoverslag Saya en koto: lagen van stof en van tijd opening

Imagine IC - Koto & Saya ® Les Adu 2019
Saya en koto: lagen van stof en van tijd

Thuisgevoel

Opening nieuwe tentoonstelling Saya en koto: lagen van stof en van tijd uitnodiging