Een nieuw hoofdstuk: Ik weet waar je huis woont. Rumah Tua – Onderweg naar thuis

Vanaf mei 2024 is er een nieuw hoofd­stuk te zien van Ik weet waar je huis woont. Een thuis­gevoel creëren doen we allen op een eigen manier. Zo zijn we thuis op een plek waar we onszelf mogen zijn. Een plek waar de ruimte bestaat om beteke­nis te geven aan jezelf en jouw lev­en. Waarin je de ruimte en de hand­vat­ten gebo­den wor­den zodat deze beteke­nis zich kan man­i­festeren bin­nen een maatschap­pelijk geheel.

In Ik weet waar je huis woont onder­zoekt Imag­ine IC met gesprekspart­ners het span­ningsveld tussen het mak­en van een thuis en je thuis mogen voe­len. Met daarin ook de vraag hoe nav­igeer je bin­nen een samen­lev­ing die niet alti­jd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samen­lev­ing de ruimte voor het met meerdere stem­men betekenis­geven van erf­goed? In een reeks gesprekken gecom­bi­neerd met bezoeken aan het depot van het Wereld­mu­se­um stelde Imag­ine IC deze vraag telkens weer aan haar ver­schil­lende netwerken.

De over­gang van het — soms noodged­won­gen — aan­passen aan je omgev­ing, naar het re-claimen van de ruimte die je toe­be­hoort, vraagt om een nieuwe dialoog. Een gesprek waarin we onze eigen posi­tie moeten bevra­gen. Én ons af moeten vra­gen of we genoeg ruimte mak­en voor de ander. Hoe luis­teren we naar de ander? Hoe voeren we hierover samen het gesprek?

Rumah Tua – Onderweg naar thuis

In dit tweede hoofd­stuk nemen acht gesprekspart­ners van Molukse afkomst het heft in eigen han­den. Met de ten­toon­stelling Rumah Tua — Onder­weg naar thuis reflecteren zij op het creëren van een thuis­gevoel. Een gevoel dat als een navel­streng ver­bon­den is aan een pijn­lijke geschiede­nis. En tegelijk­er­ti­jd aan krachtige cul­turele ele­menten zoals het vooroud­er­lijk huis op de Molukken, de over­dracht van ken­nis en ver­halen en het in stand houden van gebruiken en rit­ue­len. De verbind­ing met jezelf, je vooroud­ers en je omgev­ing staat hier­bij cen­traal — een gevoel dat de figu­urlijke sleu­tel is van je thuis.

Rumah Tua is vanaf 10 mei 2024 te zien bij Imag­ine IC. 

Colo­fon

Ik weet waar je huis woont — Rumah Tua kon alleen tot stand komen door de inzet en bij­dra­gen van: Manoah Salam­pessy, Sipo­ra Ubro, Jaïr Pat­tipeilo­hy, Shaira Malawauw, Rid­hwan Ohorel­la, Nafahry Pratt, Sam­my Bartens en Sacha de Jong.

Real­isatie: Imag­ine IC
Vor­mgev­ing: Sam­my Bartens 
Fotografie: Lesli Tai­hut­tu
Videografie: Dave Mas­baitoe­boen
Tech­niek: Daniell Lenis van EAVS
Met dank aan Sticht­ing Buah Hati

Imag­ine IC wordt gefi­nancierd door het Ams­ter­dams Fonds voor de Kun­st. Ik weet waar je huis woont maakt onderdeel uit van het nationale onder­zoek Press­ing Mat­ter. Hier wordt onder­zocht hoe kolo­niale objecten kun­nen bij­dra­gen aan de omgang met het kolo­niale verleden en de door­w­erk­ing daar­van in de huidi­ge en toekom­stige maatschap­pij, zow­el nation­aal als internationaal.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Hiphop is erfgoed

Thuisgevoel

de Gekookte Geschiedenis Podcast

Gekookte Geschiedenis is een digitaal kenniscentrum over de eetcultuur en het keuken-erfgoed van de trans-Atlantische diaspora. Een samenwerking tussen KIP Republic en Imagine IC.

Migratieverhalen

Tussenlanding

In de tentoonstelling Tussenlanding is een maquette van (voormalig) asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo te zien.
Wie zegt Dat Museum Van Loon en Imagine IC

Thuisgevoel

‘Wie zegt dat? Samen geschiedenis een plek geven.’ Samenwerking met Museum Van Loon

Thuisgevoel

Ik weet waar je huis woont

In Ik weet waar je huis woont onderzoekt Imagine IC met gesprekspartners het spanningsveld tussen het maken van een thuis en je thuis mogen voelen. Daarin ook de vraag: hoe navigeer je binnen een samenleving die niet altijd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samenleving de ruimte voor het met meerdere stemmen betekenis-geven aan erfgoed?

Tussen Gaasp & Gracht — Verhalen uit twee stadsdelen