Mores

Imag­ine IC is aanges­loten bij Mores, ste­un- en adviespunt grensover­schri­j­dend gedrag voor de cul­turele en cre­atieve sec­tor. Met de aansluit­ing bij Mores com­mit­teert onze organ­isatie zich aan het actief tegen­gaan van grensover­schri­j­dend gedrag op de werkvloer.

Mores biedt een vangnet voor werk­enden en stu­den­ten in de cul­turele, cre­atieve en medi­a­sec­tor. Heb je te mak­en (gehad) met grensover­schri­j­dend gedrag en kun of wil je niet bij een vertrouwensper­soon van je eigen organ­isatie of opdracht­gev­er terecht? Neem dan via What­sApp of mail con­tact op met één van de vertrouwensper­so­n­en van Mores.

De vertrouwensper­so­n­en werken onafhanke­lijk en in vertrouwelijkheid. De mogelijkhe­den voor melders, de ver­ant­wo­ordelijkhe­den van lei­d­inggeven­den en werkne­mers en de werk­wi­jze van de vertrouwensper­so­n­en zijn uit­gew­erkt in de Han­dreik­ing grensover­schri­j­dend gedrag.

Con­tact­gegevens en meer infor­matie: Mores.online

Delen