Opening Ik weet waar je huis woont hoofdstuk 2: Rumah Tua – Onderweg naar thuis

Datum
vrijdag 10 mei 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

In dit tweede hoofd­stuk van Ik weet waar je huis woont nemen acht gesprekspart­ners van Molukse afkomst het heft in eigen han­den. Met de ten­toon­stelling Rumah Tua — Onder­weg naar thuis reflecteren zij op het creëren van een thuis­gevoel. Een gevoel dat als een navel­streng ver­bon­den is aan een pijn­lijke geschiede­nis en tegelijk­er­ti­jd aan krachtige cul­turele ele­menten zoals het vooroud­er­lijk huis op de Molukken, de over­dracht van ken­nis en ver­halen en het in stand houden van gebruiken en rit­ue­len. De verbind­ing met jezelf, je vooroud­ers en je omgev­ing staat hier­bij cen­traal — een gevoel dat de figu­urlijke sleu­tel is van je thuis.

Rumah Tua - Onder­weg naar thuis is vanaf 10 mei 2024 te zien bij Imag­ine IC. 

Hoe kun­nen kolo­niale objecten bij­dra­gen aan de omgang met het kolo­niale verleden en aan een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt? Waar horen deze kolo­niale objecten thuis? En wat is een kolo­ni­aal object nou eigen­lijk? 

De afgelopen jaren heeft Imag­ine IC, samen met het Tropen­mu­se­um (nu het Wereld­mu­se­um), onder­zoek gedaan naar thuis­gevoel en het mak­en van een thuis. Dit deden we onder andere in de pro­jecten: Ghana ThuisKoto & SayaVerzet in de 50-jarige Bijlmer en Van Religieuze Huize. Vaak met de cen­trale vraag: Welke objecten in de col­lec­tie van het Tropen­mu­se­um roepen a sense of home op?

Momenteel is de ten­toon­stelling Ik weet waar je huis woont te zien bij Imag­ine IC. In Ik weet waar je huis woont onder­zoekt Imag­ine IC met gesprekspart­ners het span­ningsveld tussen het mak­en van een thuis en je thuis mogen voe­len. Daarin ook de vraag: hoe nav­igeer je bin­nen een samen­lev­ing die niet alti­jd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samen­lev­ing de ruimte voor het met meerdere stem­men betekenis­geven aan erf­goed? In een reeks gesprekken gecom­bi­neerd met bezoeken aan het depot van het Wereld­mu­se­um stelde Imag­ine IC deze vraag telkens weer aan haar ver­schil­lende netwerken. 

Open­ing Ik weet waar je huis woont hoofd­stuk 2: Rumah Tua — Onder­weg naar thuis
Datum: 10 mei 2024
Tijd: 18.00 uur inloop, 18.30 uur start.
Aan­melden ver­plicht i.v.m. cater­ing: via info@imagineic.nl
Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Amsterdam

Ik weet waar je huis woont: Rumah Tua — Onder­weg naar thuis kon alleen tot stand komen door de inzet en bij­dra­gen van: Manoah Salam­pessy, Sipo­ra Ubro, Jaïr Pat­tipeilo­hy, Shaira Malawauw, Rid­hwan Ohorel­la, Nafahry Pratt, Sam­my Bartens en Sacha de Jong.

Real­isatie: Imag­ine IC
Vor­mgev­ing: Sam­my Bartens 
Fotografie: Lesli Tai­hut­tu
Videografie: Dave Mas­baitoe­boen
Met dank aan Sticht­ing Buah Hati

Imag­ine IC wordt gefi­nancierd door het Ams­ter­dams Fonds voor de Kun­st. Ik weet waar je huis woont maakt onderdeel uit van het nationale onder­zoek Press­ing Mat­ter. Hier wordt onder­zocht hoe kolo­niale objecten kun­nen bij­dra­gen aan de omgang met het kolo­niale verleden en de door­w­erk­ing daar­van in de huidi­ge en toekom­stige maatschap­pij, zow­el nation­aal als internationaal.

Datum
vrijdag 10 mei 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Thuisgevoel

Ik weet waar je huis woont

In Ik weet waar je huis woont onderzoekt Imagine IC met gesprekspartners het spanningsveld tussen het maken van een thuis en je thuis mogen voelen. Daarin ook de vraag: hoe navigeer je binnen een samenleving die niet altijd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samenleving de ruimte voor het met meerdere stemmen betekenis-geven aan erfgoed?