Ik weet waar je huis woont

Bij Imag­ine IC is de afgelopen tijd aan de slag gegaan met vra­gen als Hoe kun­nen kolo­niale objecten bij­dra­gen aan de omgang met het kolo­niale verleden en aan een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt? Waar horen deze kolo­niale objecten thuis? En wat is een kolo­ni­aal object nou eigen­lijk? 

De afgelopen jaren heeft Imag­ine IC, samen met het Tropen­mu­se­um (nu het Wereld­mu­se­um), onder­zoek gedaan naar thuis­gevoel en het mak­en van een thuis. Dit deden we onder andere in de pro­jecten: Ghana Thuis, Koto & Saya, Verzet in de 50-jarige Bijlmer en Van Religieuze Huize. Vaak met de cen­trale vraag: Welke objecten in de col­lec­tie van het Tropen­mu­se­um roepen a sense of home op?

Momenteel is de nieuwe ten­toon­stelling Ik weet waar je huis woont te zien bij Imag­ine IC. In Ik weet waar je huis woont onder­zoekt Imag­ine IC met gesprekspart­ners het span­ningsveld tussen het mak­en van een thuis en je thuis mogen voe­len. Daarin ook de vraag: hoe nav­igeer je bin­nen een samen­lev­ing die niet alti­jd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samen­lev­ing de ruimte voor het met meerdere stem­men beteke­nis-geven aan erf­goed? In een reeks gesprekken gecom­bi­neerd met bezoeken aan het depot van het Wereld­mu­se­um stelde Imag­ine IC deze vraag telkens weer aan haar ver­schil­lende netwerken. 

De over­gang van het ‑soms noodged­won­gen- aan­passen aan je omgev­ing, naar het re-claimen van de ruimte die je toe­be­hoort vraagt om een nieuwe dialoog. Een gesprek waarin we onze eigen posi­tie moeten bevra­gen. Én ons af moeten vra­gen of we genoeg ruimte mak­en voor de ander. Hoe luis­teren we naar de ander? Hoe voeren we hierover samen het gesprek?

In Ik weet waar je huis woont staan het depot en de woonkamer als span­ningsveld sym­bol­isch naast, maar ook tegen­over elka­ar. Wat doen deze ver­schil­lende ruimten met ons thuis­gevoel? Bestaat er genoeg fysieke ruimte bin­nen insti­tuten om een gevoel van thuis te creëren? En ervaart eenieder thuis­gevoel in het eigen huis? 

Deze ten­toon­stelling is een tijd­sop­name van de ver­schil­lende per­spec­tieven die door onze gesprekspart­ners met ons gedeeld zijn. 

Ik weet waar je huis is is te zien vanaf 14 decem­ber 2023 tot 31 maart 2024

Dit project maakt deel uit van Press­ing Mat­ter, een vier­jarig inter­na­tion­aal onder­zoek­spro­gram­ma naar kolo­ni­aal erf­goed, gecoördi­neerd vanu­it de Vri­je Uni­ver­siteit Amsterdam.

Delen

Alles over dit project

Agenda
vrijdag 10 mei 2024 -
donderdag 26 september 2024

Een nieuw hoofdstuk: Ik weet waar je huis woont. Rumah Tua – Onderweg naar thuis

Agenda
vrijdag 10 mei 2024

Opening Ik weet waar je huis woont hoofdstuk 2: Rumah Tua – Onderweg naar thuis

Agenda
donderdag 14 december 2023 -
vrijdag 3 mei 2024

Nu te zien: Ik weet waar je huis woont

Agenda
donderdag 14 december 2023

Opening Ik weet waar je huis woont