Erfgoedwijzer

Scholen staan voor de uitdag­ing om leer­lin­gen naast ken­nis ook toe te rusten met ‘21ste-eeuwse’ vaardighe­den, zoals kri­tisch- en cre­atief denken, empathie, heldere com­mu­ni­catie en sociale ver­mo­gens. Om die reden zijn scholen zoek­ende naar lesprogramma’s waarin de ontwik­kel­ing van deze vaardighe­den wordt aangeboden.

Het project Erf­goed­wi­jz­er zoekt aansluit­ing met de dagelijkse prak­tijk van scholen, leerkracht­en en leer­lin­gen, o.a. door gebruik te mak­en van de ken­nis, werkvor­men en tools uit EmErEd. Op deze manier willen de part­ners samen met de onder­wi­jsin­stellin­gen een method­iek voor erf­goed­wi­jsheid (door)ontwikkelen tot een breed toe­ganke­lijk en prak­tisch inzetbaar aanbod.

Het doel? Leer­lin­gen (en ler­aren) erf­goed­wi­js mak­en, zodat zij aan de hand van erf­goed zelf een mening leren vor­men, leren welke waardes je aan erf­goed kun toeken­nen en leren om te gaan met emoties en stand­pun­ten van anderen. Hoe denken we over plekken, tra­di­ties, rit­ue­len en alledaagse of bij­zon­dere voor­w­er­pen? Het antwo­ord op deze vra­gen ontwikkelt zich door de tijd heen en kan van per­soon tot per­soon en van groep tot groep ver­schillen. Het project zet zich in om kinderen stap voor stap te leren zich kri­tisch tot erf­goed te ver­houden en oog te hebben voor de dynamiek.

De uitwerk­ing van het project richt zich op leer­lin­gen en leerkracht­en in het basison­der­wi­js en op erf­goedaan­bieders. Erf­goed Land­schap Utrecht zal in samen­werk­ing met de ver­schil­lende part­ners een ‘toolk­it’ ontwikke­len met lesvoor­beelden, hand­vat­ten, werkvor­men en tools voor leerkracht­en en wordt een schol­ingsmod­ule ontwikkeld voor leerkracht­en en erfgoedaanbieders.

Het project Erf­goed­wi­jz­er is een samen­werk­ing tussen Erf­goed Land­schap Utrecht, Rein­wardt Acad­e­mie (AHK), Imag­ine IC, Erf­goed Gelder­land, Erf­goed Bra­bant, Plein C, Erf­goed­huis Zuid-Hol­land, Delteykschool, Nation­aa Mil­i­tair Muse­um en Marnix Academie.

‘Erf­goed­wi­jz­er’ komt tot stand dankz­ij het Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie.

Delen