We stellen de sprekers van Gesprekstof: Vrouwen in beweging, the new legacy aan je voor

Aanstaande don­derdag hebben we het tij­dens Gesprek­stof ‘Vrouwen in beweg­ing, the new lega­cy’ over de rep­re­sen­tatie van (de geschiede­nis van) zwarte vrouwen en vrouwen van kleur, antiracisme en emancipatie.

Wat is de sta­tus quo van de zicht­baarheid van de zwarte vrouwelijke mak­er, en vrouwelijke mak­er van kleur? En de rol van deze mak­ers voor zicht­baarheid van vrouwen?

Wie inspireert deze mak­ers, en met welke ken­nis, bron­nen en ervar­ing geven zij hun werk vorm? Op welke vrouwen en beweg­in­gen bouwen zij voort?

Hoe kun­nen we dit heden­daagse activisme erf­goed bewaren en delen? En, welke lega­cy hebben zij voor ogen?

Met Ernes­tine Com­val­ius (mod­er­a­tor), Susu Aliy (poet­ry per­former), Isabelle Brit­to (onder­zoek­er, cura­tor) en Lara Nuberg (his­tori­cus). Meer infor­matie over de avond hier en aan­melden kan via info@imagineic.nl (ver­plicht) .

We stellen de sprek­ers graag aan je voor: 

Isabelle Britto

Isabelle Brit­to is his­tori­cus en onder­zoek­er, en actief in het muse­ale veld. Aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam rondde zij haar bach­e­lor in geschiede­nis af, en aan de Uni­ver­siteit Lei­den een mas­ter in North Amer­i­can Stud­ies waar zij zich focuste op rep­re­sen­taties van Zwarte vrouwen bin­nen de Zwarte gemeen­schap van de Verenigde Stat­en in de vroege twintig­ste eeuw. Als free­lance onder­zoek­er bij organ­isaties als The Black Archives werkt zij aan ver­schil­lende pro­jecten en ten­toon­stellin­gen gere­la­teerd aan Afro-Dias­po­ri­aanse geschiedenis­sen. Ook heeft zij als gast cura­tor bij het CBK Zuidoost­in 2021 een ten­toon­stelling gemaakt over de orale tra­di­tie van Anan­si verhalen.

Lara Nuberg

Lara Nuberg is his­tori­cus en schri­jver. Ze schri­jft, spreekt en maakt (audio)verhalen over kolo­niale geschiede­nis, herin­ner­ings­cul­tu­ur en identiteit.

Essays van haar hand wer­den o.a. gepub­liceerd in de bun­del Gen­dered Empire, inter­sec­tion­al per­spec­tive on dutch post/colonial nar­ra­tives en De Nieuwe Kolo­niale Leesli­jst. In 2020 ver­scheen bij Rose Sto­ries het boek In haar voet­sporen dat Lara schreef met de Indone­sis­che schri­jf­ster Lala Bohang. Het boek is een her­sto­ry en won eerder in Engelse uit­gave de Ranald Mac­Don­ald award. Momenteel werkt ze bij Das Mag aan haar debu­utro­man Gado Gado dat in het voor­jaar van 2023 ver­schi­jnt en geïn­spireerd is op het lev­en van haar Indis­che oma. (foto: Yara Jimmink)

Susu Aliy

Susu Aliy is een dichter en spo­ken-word arti­est. Ze studeert media‑, kun­st- en archi­tec­tu­urgeschiede­nis aan de Vri­je Uni­ver­siteit Ams­ter­dam. In haar werk verkent zij de gren­zen van iden­titeit, bicul­tur­aliteit en migratie. In haar debu­ut­dicht­bun­del re:fugees vertelt ze over haar ervarin­gen als jonge vluchtel­ing. Al meer dan tien jaar gebruikt zij spo­ken word als uit­laatk­lep en als arti­est stond ze de afgelopen jaren op ver­schil­lende grote podia in Ned­er­land. Susu schreef poëzie voor ver­schil­lende films, waaron­der de gelauw­erde film Mind´s Eye (gepro­duceerd door Ange­lo Ormskerk) en Eupho­ria, de afro­fu­tur­is­tis­che musi­cal van Black Speaks Back die ook een weg heeft gevon­den naar een inter­na­tion­aal publiek.

Ernestine Comvalius

Ernes­tine Com­val­ius zal de mod­er­a­tor van de avond zijn. Ernes­tine is geboren in Para­mari­bo, opge­groeid in Ned­er­land en heeft van 1969 tot 1972 in New York gewoond. Ze heeft sociale weten­schap­pen ges­tudeerd aan de Uni­ver­siteit Utrecht. De afgelopen tien jaar is ze werkza­am geweest als directeur van het Bijlmer Park­the­ater waar­bij zij het principe ‘Man­ag­ing Diver­si­ty and Inclu­sion’ in prak­tijk heeft gebracht. In 2008 heeft het the­ater de voorstelling De Schaduw van De

Goed Heilig­man gepro­duceerd. Com­val­ius wordt regel­matig gevraagd als train­er en keynote- sprek­er. Zij schri­jft proza en poëzie, is een voor­drachtkun­stenares en pub­liceert regel­matig columns. Zij is twee jaar lang juryvoorzit­ter geweest van de Black Achieve­ment Award. Vorig jaar vor­mde ze samen met Glo­ria Wekker en Nan­cy Jouwe de pan­elle­den van de vorige Gespreksstof-edi­tie, Vrouwen in beweg­ing, the lega­cy.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.