Gespreksstof: Vrouwen in beweging, the new legacy

Datum
donderdag 13 oktober 2022
Tijd
18:30
- 21:00 uur
Locatie

Shebang / Hettenheuvelweg 16, 1101 BN Amsterdam

Op don­derdag 13 okto­ber organ­is­eren Imag­ine IC en CBK Zuidoost tij­dens de Black Achieve­ment Month een Gespreksstof in het kad­er van de exposi­tie Le Retour des femmes col­ib­ris van Patri­cia Kaersen­hout, waarin de kun­ste­naar de ‘onzicht­bare’ rol van vrouwen uit de intel­lectuele en lit­eraire Négri­tude-beweg­ing her­stelt. Hun (intel­lectuele) inbreng — in samen­werk­ing met de man­nen in deze beweg­ing — is weinig tot niet his­torisch belicht. Op deze manier geeft ze hen een stem.

Tij­dens deze Gesprek­stof, getiteld ‘Vrouwen in beweg­ing, the new lega­cy’, komen vrouwen aan het woord die zich bezig houden met de rep­re­sen­tatie van (de geschiede­nis van) zwarte vrouwen en vrouwen van kleur, antiracisme en emancipatie.

Wat is de sta­tus quo van de zicht­baarheid van zwarte vrouwelijke mak­er, en vrouwelijke mak­er van kleur? En de rol van deze mak­ers voor zicht­baarheid van vrouwen?

Wie inspireert deze mak­ers, en met welke ken­nis, bron­nen en ervar­ing geven zij hun werk vorm? Op welke vrouwen en beweg­in­gen bouwen zij voort?

Hoe kun­nen we dit heden­daagse activisme erf­goed bewaren en delen? En, welke lega­cy hebben zij voor ogen?

Met Ernes­tine Com­val­ius (mod­er­a­tor), Susu Aliy (poet­ry per­former), Isabelle Brit­to (onder­zoek­er, cura­tor) en Lara Nuberg (his­tori­cus, schrijver).

Deze gesprek­stof is tevens een ver­volg op de Gesprek­stof in 2021 waarin we tij­dens de Black Achieve­ment Month sprak­en met drie pio­niers uit de zmv-vrouwen­be­weg­ing (zwarte, migranten- en vluchtelin­gen), die in de jaren ’70 en ’80 actief waren. Gespreksstof is een inter­ac­tief gesprek, waar­bij Imag­ine IC met part­ners en de buurt bij (im)materiële din­gen in het dagelijks lev­en, om daar samen meer beteke­nis aan te geven. 

Gespreksstof: Vrouwen in beweg­ing, the new lega­cy
Locatie:
She­bang / Het­ten­heuvel­weg 16, 1101 BN Ams­ter­dam
Inloop: vanaf 18.30 uur, met hap­je & drankje en mogelijkheid Bezoek aan exposi­tie Le retour des femmes col­ib­ris van Patri­cia Kaersen­hout
Pro­gram­ma: 19.30 – 21.00 uur
Toe­gang: pay what you can
Aan­melden: ver­plicht. Aan­melden via info@imagineic.nl

Bek­ijk hier de foto’s van de vorige Gespreksstof: vrouwen in beweg­ing terug en check het videover­slag van de avond hier terug!

Datum
donderdag 13 oktober 2022
Tijd
18:30
- 21:00 uur
Locatie

Shebang / Hettenheuvelweg 16, 1101 BN Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.