ANBI informatie Imagine IC

ANBI sta­tus

Sticht­ing Imag­ine IC heeft sinds 01-01-2012 een ANBI sta­tus. Hier­bij de vol­gende gegevens en doc­u­menten betr­e­f­fende de ANBI status.

Alge­meen

Statu­taire naam: Sticht­ing Imag­ine Iden­ti­ty and Cul­ture
RSIN num­mer: 810059204
KVK-num­mer: 34112879

Bezoek/postadres:

Bijlmer­plein 393
1102 DK Ams­ter­dam
020–4894866
www.imagineic.nl
info@imagineic.nl

Doel­stelling

Uit statuten: De sticht­ing heeft ten doel: Ken­nis en infor­matie te verza­me­len vanu­it het per­spec­tief van migranten over de geschiede­nis en de cul­turele gevol­gen van immi­gratie in de heden­daagse mul­ti­cul­turele Ned­er­landse samen­lev­ing. Het accent ligt hier­bij op de immi­gratie zoals die vanaf de tweede helft van de twintig­ste eeuw heeft plaats­gevon­den. Deze ken­nis en infor­matie wordt ver­spreid en toe­ganke­lijk gemaakt voor een breed, actief par­ticiperend pub­liek met gebruik­mak­ing van tra­di­tionele en mod­erne media en mede aan de hand van beelden, in de ruim­ste beteke­nis van het woord.

Missie Zie voor de missie: Missie en visie — Imag­ine IC

Visie Zie voor de visie: Missie en visie — Imag­ine IC 

Belei­d­splan Lees op de site van het Ams­ter­damse Fonds voor de Kun­sten hoe onze ambitie is ver­wo­ord voor de peri­ode tot en met 2024: Imag­ine IC (amsterdamsfondsvoordekunst.nl)

Jaarver­slag 2022

Lees hier ons jaarver­slag 2022: Imag­ine IC Jaarver­slag 2022

Finan­ciële ver­ant­wo­ord­ing 2022

Lees hier onze finan­ciële verantwoording/jaarrekening over het jaar 2022: Imag­ine IC Jaar­reken­ing 2022

ANBI pub­li­catie

Kijk hier voor onze pub­li­catie van onze gegevens over het jaar 2022, mid­dels het stan­daard­for­muli­er van de belast­ing­di­enst. ANBI pub­li­catie formulier.

Lees hier het for­muli­er publicatieplicht 

Bestu­ur

Zie voor het bestu­ur: Organ­isatie — Imag­ine IC

Beloning

Onkosten­ver­goed­ing bestu­ur: nee Niet-boven­matig vacatiegeld bestu­ur: nee Toelicht­ing ver­goed­ing bestu­ur: bestu­ursle­den zijn onbe­zoldigd Belonings­beleid medew­erk­ers en direc­tie: vast­gelegd mid­dels salaris­regeling, geen bonussen

Delen