Tussenlanding

In de ten­toon­stelling Tus­sen­gren­zen is een maque­tte van (voor­ma­lig) asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo te zien. De maque­tte is vanaf 1 novem­ber 2023 bij Imag­ine IC voor een ‘Tussen­land­ing’!

Hoe geven we beteke­nis aan tijdelijkheid? Aan plekken van verbli­jf, waar­bij tijdelijk voor eenieder die daar is een andere lengte heeft en tijd anders aan­voelt. Waar­bij de plek bot­sende
gevoe­lens en betekenis­sen behelst. Waar rouw om het ver­lies van een oud thuis en het vieren van een nieuw thuis samenkomen. Wat voor ieder anders voelt, anders inge­vuld wordt.

Het azc is vaak ver­bon­den met gevoe­lens van onzek­er­heid, angst en het ver­w­erken van het trau­ma van het vertrek. Het zijn moeil­ijke gevoe­lens, maar er gebeuren op dit soort plekken ook andere din­gen. Er wordt met elka­ar geleefd en ger­ouwd en er ontstaan vriend­schap­pen voor het lev­en.
In Ned­er­land wor­den sinds 1987 vluchtelin­gen opgevan­gen in asiel­zoek­er­scen­tra. Klom­p­jan was één van de eerste asiel­zoek­er­scen­tra (azc). Het verbli­jf in een azc verbindt mensen met een
vluchtverleden, maar ook mensen die er werken en omheen wonen. Want een azc staat nooit op zichzelf. Het maakt ‑gewenst of ongewenst- onderdeel uit van een grotere gemeenschap.

Duizen­den Ned­er­lan­ders hebben zo herin­ner­in­gen aan een tijd die ze door­bracht­en in azc’s door het hele land. Een fysiek archief of een plek waar ver­halen en objecten samen komen, verteld en gedeeld kun­nen wor­den is er echter niet.

Hoe kun­nen mensen met een vluchtelin­ge­nachter­grond hun eerste verbli­jf­plaats in Ned­er­land herin­neren als er geen sporen meer zijn van deze plek? Hier is een schaalmod­el van asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo te zien. Het is gebouwd door Karen G. die er woonde met zijn gezin na hun vlucht uit Abc­haz­ië. Het is een natu­ur­getrouwe miniatu­urver­sie van het azc, gemaakt met mate­ri­alen van het ter­rein. Azc Klom­p­jan werd in 2012 ges­loten en de car­a­vans wer­den snel daar­na ver­wi­jderd. Deze maque­tte herin­nert aan een plek die niet langer bestaat. Niet alleen voor de mensen die er gewoond hebben maar ook voor mensen die zich hun eigen
verbli­jf in een azc herin­neren. Daarmee is het voor velen een herin­ner­ing­sob­ject. Graag gaan we hierover in gesprek. Hoe ziet herin­neren aan verd­we­nen plekken eruit? En hoe kun­nen deze mon­u­ments of the mind ook een plek kri­j­gen in het col­lec­tieve verhaal?

Maquette

Karen G. bouwde deze maque­tte in 2012 met mate­ri­alen die hij vond op het ter­rein toen hij zelf als asiel­zoek­er in dit azc verbleef. Het ver­beeldt een plek die niet meer bestaat, maar die nog steeds waarde en beteke­nis heeft voor de mensen die er gewoond, gew­erkt en omheen gewoond hebben. Het staat sym­bool voor een ingri­jpende peri­ode in het lev­en van alle nieuwe Ned­er­lan­ders die ooit asiel aanvroegen. 

Om inzicht te kri­j­gen in de beteke­nis van een azc organ­iseert Tussen­land­ing samen met Imag­ine IC en Muse­um Arn­hem gesprekken met mensen die ooit, nooit en nu in een azc hebben gewoond of wonen.

Deze gesprekken zijn niet bedoeld om het eens te wor­den of elka­ar te over­tu­igen. In deze gesprekken kijken we met elka­ar naar de maque­tte en delen we onze gevoe­lens en ervarin­gen. Daar­naast bouwen we samen aan een groeiend netwerk en archief. We vol­gen hierin de gespreksmeth­ode ‘emo­tienetwerken’, ontwikkeld door Imag­ine IC en de Rein­wardt Acad­e­mie om ‘erf­goed­wi­jsheid’ te stimuleren.

Agenda

Gesprekken ron­dom de maque­tte
Maandag 20 novem­ber 2023 en don­derdag 24 novem­ber 2023 organ­is­eren we 2 verdiepende gesprekken ron­dom de maque­tte met een hap­je en drankje. Aan­melden en meer infor­matie, zie hier!


Open dag azc
Zater­dag 23 sep­tem­ber 2023 is er weer een Open azc dag. Deze dag ope­nen bij­na alle azc-locaties, ook een in Ams­ter­dam Zuidoost, tussen 13.00 uur en 16.00 uur hun deuren voor omwo­nen­den en andere bezoek­ers. Iedereen is van harte welkom om een kijk­je te komen nemen. Drink een kop­je koffie of thee, ont­moet onze bewon­ers en medew­erk­ers en kri­jg een indruk van het dagelijks lev­en in een azc. 

Achtergrond informatie en media:

Foto: Mile­na Mulders

Dit project is mede-mogelijk gemaakt door: het AFK (Ams­ter­dams Fonds voor de Kunst). 

Tussen­land­ing wordt gefi­nancierd door: VSB­fonds, Prins Bern­hard Cul­tu­ur­fonds, ZOZ, Sticht­ing Doen en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Koto in Context
Koto in context

Migratieverhalen

Verzamelbijeenkomst Koto in Context

Verzamelen bij de koffie foto 3 door Jule Forth
Verzamelen bij de koffie

Migratieverhalen

Verzamelen bij de koffie: sprekende doeken

Verzamelen bij de koffie

Migratieverhalen

Verzamelen bij de koffie VIII: Hier blijven of terug gaan

Met gastvrouw Gülay Orhan
Aan de Surinaamse grachten Verzamelbijeenkomst. Imagine IC werkt als projectpartner samen met Museum Van Loon aan de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten – Van Loon & Suriname (1728-1863).
Aan de Surinaamse grachten – Van Loon & Suriname (1728–1863)

Migratieverhalen

Aan de Surinaamse grachten Verzamelbijeenkomst in samenwerking met Museum Van Loon

Verzamelbijeenkomst Beleving van Ghanees erfgoed
Ghana thuis

Migratieverhalen

Verzamelbijeenkomst Beleving van Ghanees erfgoed