Tussenlanding

In de ten­toon­stelling Tus­sen­gren­zen is een maque­tte van (voor­ma­lig) asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo te zien. De maque­tte is vanaf 1 novem­ber 2023 bij Imag­ine IC voor een ‘Tussen­land­ing’!

Hoe geven we beteke­nis aan tijdelijkheid? Aan plekken van verbli­jf, waar­bij tijdelijk voor eenieder die daar is een andere lengte heeft en tijd anders aan­voelt. Waar­bij de plek bot­sende
gevoe­lens en betekenis­sen behelst. Waar rouw om het ver­lies van een oud thuis en het vieren van een nieuw thuis samenkomen. Wat voor ieder anders voelt, anders inge­vuld wordt.

Het azc is vaak ver­bon­den met gevoe­lens van onzek­er­heid, angst en het ver­w­erken van het trau­ma van het vertrek. Het zijn moeil­ijke gevoe­lens, maar er gebeuren op dit soort plekken ook andere din­gen. Er wordt met elka­ar geleefd en ger­ouwd en er ontstaan vriend­schap­pen voor het lev­en.
In Ned­er­land wor­den sinds 1987 vluchtelin­gen opgevan­gen in asiel­zoek­er­scen­tra. Klom­p­jan was één van de eerste asiel­zoek­er­scen­tra (azc). Het verbli­jf in een azc verbindt mensen met een
vluchtverleden, maar ook mensen die er werken en omheen wonen. Want een azc staat nooit op zichzelf. Het maakt ‑gewenst of ongewenst- onderdeel uit van een grotere gemeenschap.

Duizen­den Ned­er­lan­ders hebben zo herin­ner­in­gen aan een tijd die ze door­bracht­en in azc’s door het hele land. Een fysiek archief of een plek waar ver­halen en objecten samen komen, verteld en gedeeld kun­nen wor­den is er echter niet.

Hoe kun­nen mensen met een vluchtelin­ge­nachter­grond hun eerste verbli­jf­plaats in Ned­er­land herin­neren als er geen sporen meer zijn van deze plek? Hier is een schaalmod­el van asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo te zien. Het is gebouwd door Karen G. die er woonde met zijn gezin na hun vlucht uit Abc­haz­ië. Het is een natu­ur­getrouwe miniatu­urver­sie van het azc, gemaakt met mate­ri­alen van het ter­rein. Azc Klom­p­jan werd in 2012 ges­loten en de car­a­vans wer­den snel daar­na ver­wi­jderd. Deze maque­tte herin­nert aan een plek die niet langer bestaat. Niet alleen voor de mensen die er gewoond hebben maar ook voor mensen die zich hun eigen
verbli­jf in een azc herin­neren. Daarmee is het voor velen een herin­ner­ing­sob­ject. Graag gaan we hierover in gesprek. Hoe ziet herin­neren aan verd­we­nen plekken eruit? En hoe kun­nen deze mon­u­ments of the mind ook een plek kri­j­gen in het col­lec­tieve verhaal?

Maquette

Karen G. bouwde deze maque­tte in 2012 met mate­ri­alen die hij vond op het ter­rein toen hij zelf als asiel­zoek­er in dit azc verbleef. Het ver­beeldt een plek die niet meer bestaat, maar die nog steeds waarde en beteke­nis heeft voor de mensen die er gewoond, gew­erkt en omheen gewoond hebben. Het staat sym­bool voor een ingri­jpende peri­ode in het lev­en van alle nieuwe Ned­er­lan­ders die ooit asiel aanvroegen. 

Om inzicht te kri­j­gen in de beteke­nis van een azc organ­iseert Tussen­land­ing samen met Imag­ine IC en Muse­um Arn­hem gesprekken met mensen die ooit, nooit en nu in een azc hebben gewoond of wonen.

Deze gesprekken zijn niet bedoeld om het eens te wor­den of elka­ar te over­tu­igen. In deze gesprekken kijken we met elka­ar naar de maque­tte en delen we onze gevoe­lens en ervarin­gen. Daar­naast bouwen we samen aan een groeiend netwerk en archief. We vol­gen hierin de gespreksmeth­ode ‘emo­tienetwerken’, ontwikkeld door Imag­ine IC en de Rein­wardt Acad­e­mie om ‘erf­goed­wi­jsheid’ te stimuleren.

Agenda

Gesprekken ron­dom de maque­tte
Maandag 20 novem­ber 2023 en don­derdag 24 novem­ber 2023 organ­is­eren we 2 verdiepende gesprekken ron­dom de maque­tte met een hap­je en drankje. Aan­melden en meer infor­matie, zie hier!


Open dag azc
Zater­dag 23 sep­tem­ber 2023 is er weer een Open azc dag. Deze dag ope­nen bij­na alle azc-locaties, ook een in Ams­ter­dam Zuidoost, tussen 13.00 uur en 16.00 uur hun deuren voor omwo­nen­den en andere bezoek­ers. Iedereen is van harte welkom om een kijk­je te komen nemen. Drink een kop­je koffie of thee, ont­moet onze bewon­ers en medew­erk­ers en kri­jg een indruk van het dagelijks lev­en in een azc. 

Achtergrond informatie en media:

Foto: Mile­na Mulders

Dit project is mede-mogelijk gemaakt door: het AFK (Ams­ter­dams Fonds voor de Kunst). 

Tussen­land­ing wordt gefi­nancierd door: VSB­fonds, Prins Bern­hard Cul­tu­ur­fonds, ZOZ, Sticht­ing Doen en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Delen

Alles over dit project

26 feb 2024

Tussenlanding nieuws: op naar het Rijksmuseum!

Agenda
zaterdag 24 februari 2024

Gespreksstof Tussenlanding

Verzamelen bij de koffie
Agenda
donderdag 30 november 2023

Verzamelen bij de koffie: Tussenlanding 

Agenda
woensdag 1 november 2023 -
donderdag 29 februari 2024

Nu te zien: Tussenlanding