Herdenken en Helen

De ten­toon­stelling ‘Her­denken en Helen’ gaat over de betekenis­sen die er gegeven wor­den aan de erfenis­sen van het slav­erni­jverleden in het hier en nu en de momenten van her­denken die daar­bij horen. De ten­toon­stelling is in het kad­er van het her­denk­ings­jaar slav­erni­jverleden door Imag­ine IC gere­aliseerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. 

De afgelopen maan­den voer­den Imag­ine IC vele gesprekken in de stad met aan­jagers van het eerste uur maar ook met de nieuwe gen­er­atie erf­ge­na­men en anderen over de beteke­nis en rol van her­denken van het slav­erni­jverleden in Ams­ter­dam. Deze ‘archives of the mind’ vertellen over hun per­soon­lijke relatie, hoe zij terug- én vooruitk­ijken. Over wat is geweest maar ook waar nog werk te doen is. Hoe het her­denken is veran­derd in tijd; maar ook hoe door nieuwe gen­er­aties, de stem­men voor zicht­baarheid, eige­naarschap en heling, als het gaat over de erfe­nis van het slav­erni­jverleden, steeds luider en divers­er zijn gewor­den. Het toont daar­bij de ver­schil­lende per­spec­tieven hierop en betekenis­sen die daaraan gegeven worden.

Doorwerking

Luis­ter hier naar ver­schil­lende stem­men over de door­w­erk­ing van het slav­erni­jverleden. Aan het woord:
Patrick Dorder, Monique Sanch­es, Lucia Mar­tis, Urwin Vyent, Roy Groen­berg, Karim Khamis, Con­nie Pufflijk, Otmar Wat­son, Syl­vana Simons, Vin­cent Soekra, Aspha Bij­naar, Iwan Leeuwin, Andre Reed­er, Monique Sanch­es, Kensly Vrede, Ayra Kip, Kun­ta Rincho.

Kevin Rooi voor Imagine IC

De ten­toon­stelling is niet het eind, maar de start van meer gesprekken. Wat betekent stil­staan bij het slav­erni­jverleden voor jou? Wij zijn benieuwd naar jouw per­soon­lijke ver­halen en gevoe­lens of de spullen waarmee jij herin­ner­in­gen bewaart aan de afgelopen her­denkin­gen. Wij nodi­gen je tevens uit om andere belang­stel­len­den mee te nemen, óók als zij nooit een her­denk­ing hebben bijge­woond. Of andere gevoe­lens koesteren dan jijzelf. 

Meer infor­matie over de open­ing kun je hier vin­den.

De ten­toon­stelling Her­denken en Helen is vanaf 30 mei 2024 te zien in de Stopera en vanaf 

Imag­ine IC doc­u­menteert het dagelijks lev­en in de buurt, om in stad en land erf­goed­col­lec­ties aan te vullen. De gesprekken en ten­toon­stelling Her­denken en Helen wor­den mogelijk gemaakt door de Gemeente Ams­ter­dam. Imag­ine IC wordt onder­s­te­und door het AFK.

Delen

Alles over dit project

Agenda
donderdag 30 mei 2024

Opening Herdenken en Helen