Opening Herdenken en helen

Datum
donderdag 30 mei 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

Stopera
Stadsloket Centrum
Amstel 1 (Hoofdingang)

Op don­derdag 30 mei ope­nen we in de Stopera de open­ing van een ten­toon­stelling, die in het kad­er van het her­denk­ings­jaar slav­erni­jverleden door Imag­ine IC gere­aliseerd is. De ten­toon­stelling gaat over de betekenis­sen die er gegeven wor­den aan de erfenis­sen van het slav­erni­jverleden in het hier en nu en de momenten van her­denken die daar­bij horen.

De afgelopen maan­den voer­den Imag­ine IC vele gesprekken in de stad met aan­jagers van het eerste uur maar ook met de nieuwe gen­er­atie erf­ge­na­men en anderen over de beteke­nis en rol van her­denken van het slav­erni­jverleden in Ams­ter­dam. Deze ‘archives of the mind’ vertellen over hun per­soon­lijke relatie, hoe zij terug- én vooruitk­ijken. Over wat is geweest maar ook waar nog werk te doen is. Hoe het her­denken is veran­derd in tijd; maar ook hoe door nieuwe gen­er­aties, de stem­men voor zicht­baarheid, eige­naarschap en heling, als het gaat over de erfe­nis van het slav­erni­jverleden, steeds luider en divers­er zijn gewor­den. Het toont daar­bij de ver­schil­lende per­spec­tieven hierop en betekenis­sen die daaraan gegeven worden.

De ten­toon­stelling is niet het eind, maar de start van meer gesprekken. Wat betekent stil­staan bij het slav­erni­jverleden voor jou? Wij zijn benieuwd naar jouw per­soon­lijke ver­halen en gevoe­lens of de spullen waarmee jij herin­ner­in­gen bewaart aan de afgelopen her­denkin­gen. Wij nodi­gen je tevens uit om andere belang­stel­len­den mee te nemen, óók als zij nooit een her­denk­ing hebben bijge­woond. Of andere gevoe­lens koesteren dan jijzelf. 

De week vol­gend op de open­ing in de Stopera zal de ten­toon­stelling ook bij Imag­ine IC in Ams­ter­dam Zuidoost ope­nen. Daar zal hij actief ingezet wor­den voor ont­moet­ing en uitwissel­ing in ons huis aan het Bijlmer­plein 393.

De open­ing wordt op video vast­gelegd voor pro­mo­tionele- en archiver­ings­doelein­den. Indi­en je vra­gen hebt met betrekking tot gegevens­bescherming, kun je con­tact met ons opne­men via info@imagineic.nl.

Open­ing Her­denken en Helen
Datum:
30 mei 2024
Inloop: 17.30 uur
Open­ing: 18:00 uur
Toe­gang: gratis, aan­melden ver­plicht
Locatie: Stopera | Stad­sloket Cen­trum, Ams­tel 1 (Hoofdin­gang)
Aan­melden: info@imagineic.nl

Imag­ine IC doc­u­menteert het dagelijks lev­en in de buurt, om in stad en land erf­goed­col­lec­ties aan te vullen. De gesprekken en ten­toon­stelling Her­denken en Helen wor­den mogelijk gemaakt door de Gemeente Ams­ter­dam. Imag­ine IC wordt onder­s­te­und door het AFK.

Datum
donderdag 30 mei 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

Stopera
Stadsloket Centrum
Amstel 1 (Hoofdingang)

Delen

Gerelateerd

Herdenken en helen

De tentoonstelling ‘Herdenken en helen’ gaat over de betekenissen die er gegeven worden aan de erfenissen van het slavernijverleden in het hier en nu en de momenten van herdenken die daarbij horen. De tentoonstelling is in het kader van het herdenkingsjaar slavernijverleden door Imagine IC gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam.