CENTRINNO

CENTRINNO is een vierjarig Europees project over het (her)ontdekken van het erfgoed van de industriële locaties voor het creëren van meer duurzame en inclusieve buurten. Imagine IC ondersteunt het onderzoek van de Reinwardt Academie over de rol en impact van erfgoed binnen het project. Dit doen we onder meer door via onze methode emotienetwerken verschillende emoties en belangen rond post-industriële plekken in kaart te brengen.

Wat is CENTRINNO?

CENTRINNO is een vier­jarig onder­zoek­spro­ject dat zich richt op his­torische indus­triële locaties die aan veran­der­ing onder­he­vig zijn. 

Eén van de vijf pijlers van het CEN­TRIN­NO-project is erf­goed. Het hoofd­doel van het project is om het erf­goed van indus­triële locaties te (her)ontdekken om meer duurzame en inclusieve buurten te creëren. Hier­bij dient erf­goed dus als een katalysator voor inno­vatie, duurza­amheid en sociale inclusie. Imag­ine IC onder­s­te­unt het onder­zoek van de Rein­wardt Acad­e­mie over de rol en impact van erf­goed bin­nen het project. Dit doen we door onder meer onze meth­ode emo­tienetwerken toe te passen om ver­schil­lende emoties en belan­gen in kaart te bren­gen ron­dom post-indus­triële plekken. Op deze manier lat­en we zien hoe de blik op erf­goed kan veran­deren door mid­del van interactie. 

In sep­tem­ber 2021 sprak Danielle Kui­jten namens Imag­ine IC op een bijeenkomst van CENTRINNO over het pro­ces ron­dom par­tic­i­patief erf­goed. De naam van deze bijeenkomst was “Her­itage as a roadmap for inno­va­tion”. Als de negen deel­ne­mende ste­den lev­ende archieven willen wor­den die herin­ner­in­gen en ver­halen van hun gemeen­schap­pen verza­me­len, moeten zij allen een gemeen­schap­pelijk idee hebben over wat erf­goed nu pre­cies betekent en hoe je dit op een duurzame manier verza­melt. Danielle sprak op deze bijeenkomst over het werk dat Imag­ine IC ver­richt in Ams­ter­dam Zuidoost. Hier­bij ging het vooral om onze missie van betekenis­gev­ing aan ver­schil­lende erf­goed­stukken. Erf­goed gaat in deze con­text over zeer veel zak­en: gebouwen, tal­en, rit­ue­len, geuren, spullen, enzovoorts. In ons werk nodi­gen wij iedereen uit om mee te doen, denken en prat­en in een col­lec­tieve dis­cussie ron­dom deze erf­goed­stukken. Dit doen wij omdat we erf­goed zien als een col­lec­tief cul­tureel fenomeen en, nog belan­grijk­er, als een alti­jd voort­duren pro­ces waar­bij objecten con­tinu nieuwe betekenis­sen kun­nen krijgen. 

Con­text

Het project wil het poten­tieel van post-indus­triële locaties lat­en zien in de huidi­ge nieuwe indus­triële rev­o­lu­tie en stelt burg­ers cen­traal in deze duurzame tran­si­tie. CENTRINNO streeft naar een duurzame en inclusieve toekomst voor de stad en haar inwon­ers. Het project sluit aan bij de Fab City-agen­da en verbindt thema’s als maak­cul­tu­ur, erf­goed en stad­mak­en. Cen­trin­no ziet erf­goed als een bron voor inno­vatie, sociale cohe­sie en duurza­amheid. Hier­bij richt het onder­zoek zich tot het benut­ten van het onge­bruikt poten­tieel van deze his­torische gebieden om deze tot cre­atieve bloei te lat­en komen. CENTRINNO zal inno­vatieve strate­gieën, benaderin­gen en oplossin­gen testen en uitvo­eren in negen Europese steden.

In de afgelopen decen­nia hebben we op veel plekken in Europa kun­nen zien hoe een nieuwe cre­atieve economie rond dig­i­tale tech­nolo­gie ste­den heeft geholpen om aantrekke­lijk te wor­den voor inno­va­tors en onderne­mers. In de meeste gevallen wordt dit geleid door het idee van economis­che groei, ongeacht de kosten, en zon­der ver­band met de lokale cul­tu­ur en maatschap­pelijke con­text. Vak­er wel dan niet mogen de gemeen­schap­pen die op deze sites wonen, er slechts tijdelijk zijn, zodat lan­deigenaren en pro­jec­ton­twikke­laars het op een gegeven moment kun­nen overne­men. Het resul­taat is dat indus­triege­bieden met een hoge his­torische waarde voor Europa wor­den ver­lat­en of geëx­ploiteerd door win­nings­ac­tiviteit­en, zon­der ver­band met lokale ken­nis en zon­der waarde­cre­atie op lokaal niveau.

Ams­ter­dam

Het project brengt, in co-cre­atie met lokale betrokke­nen, in kaart hoe stedelijke indus­triële erf­goed­lo­caties de ontwik­kel­ing van fun­da­menteel duurzame en inclusieve EU-ste­den kun­nen ver­snellen. De Ams­ter­damse pilot gaat zich vanaf 2021 afspe­len in het gebied rond Buik­sloter­ham. Een gebied met rijk materieel en imma­terieel erf­goed op het gebied van vak­man­schap en indus­trie, en een lev­endi­ge cre­atieve heden­daagse cul­tu­ur. In dit gebied en directe omgev­ing zijn er cre­atieve onderwijsprogramma’s die nu onvol­doende verbind­ing met ‘de buiten­wereld’ kun­nen mak­en, waar­door cre­atief vak­man­schap onvol­doende kan bloeien, ondanks de inspir­erende lokale con­text. Stu­den­ten hebben tij­dens hun oplei­d­ing onbeperk­te toe­gang tot een geweldige set (dig­i­tale fabricage-)tools en appa­ratu­ur, maar na hun afs­tud­eren is het voor velen een uitdag­ing om toe­gang te houden tot deze kost­bare machines, een geza­men­lijke werkruimte en het netwerk van de cre­atieve indus­trie en belanghebben­den om hen te helpen zelf bloeiende bedri­jven te creëren. Kan de benader­ing die Cen­trin­no voorstaat helpen die verbind­ing te slaan? Kan een alter­natief ontstaan voor verdere gen­tri­fi­catie van dit gebied, als plek voor lev­en en leren én cre­atief en pro­duc­tief zijn?

Lees meer op: https://www.reinwardt.ahk.nl/lectoraat-cultureel-erfgoed/projecten/project/0/centrinno/, https://centrinno.eu/ en https://centrinno.eu/blog/heritage-as-a-roadmap-to-inno­va­tion/

Meer infor­matie over emo­tienetwerken: https://imagineic.nl/ontwikkelen/emotienetwerken/

Delen

Meer over dit onderwerp

Zodra er activiteiten zijn vind je ze hier.