Verslag: Een onderdompeling in erfgoedparticipatie

Wat heeft luis­teren te mak­en met verza­me­len? Wat heeft verza­me­len te mak­en met par­tic­i­patie? Wat heeft par­tic­i­patie te mak­en met gevoe­lens? Wat hebben gevoe­lens te mak­en met netwerken? Wat hebben netwerken te mak­en met mensen en buurten? Grote, mogelijk gekke, vra­gen, waar je bij Imag­ine IC voor terecht kan.

Op 14 okto­ber 2022 heette Imag­ine IC onder­zoek­ers, docen­ten en stu­den­ten welkom uit het “Ver­beeld­ing in Tran­si­tie” pro­gram­ma (2022–2025). In dit pro­gram­ma, deels gefi­nan­cieerd door SIA SPRONG, werken vier hogesc­holen (Ams­ter­damse hogeschool voor de kun­sten, Hogeschool van Ams­ter­dam, Hogeschool Inhol­land en de Ger­rit Rietveld Acad­e­mie) samen met diverse part­ners in de stad aan een nieuw ‘onder­zoeksin­fra­struc­tu­ur’ op het the­ma ‘inclusieve participatie’.

Deze mid­dag bij Imag­ine IC ging over een aan­tal belan­grijke werkwijze(n) en benaderin­gen die cen­traal staan in het werken in en met de buurt waar deze organ­isatie zo ervaren mee is. Als deel­ne­mers wer­den wij meegenomen door deze ervarin­gen en meth­od­es door eerst een deep lis­ten­ing activiteit te doen, waar­bij wij in dri­etallen gezet wer­den, waar­bij een twee­t­al om beurten ofwel (alleen) ging prat­en, ofwel (alleen) ging luis­teren. De derde per­soon observeerde wat er gebeurde tij­dens het prat­en en luis­teren. Van belang hier­bij was dat er geen gesprek zou ontstaan, maar dat de verteller echt zich kon toe­leggen op het prat­en, en de luis­ter­aar er volledig was voor de verteller, als luis­ter­aar. Deze oefen­ing, voorafge­gaan door een rust/­con­cen­tratie-oefen­ing maak­te ons alle­maal bewuster van het belang van rust, van echt luis­teren en van tijd geven en gunnen.

Hier­na nam Hes­ter Dib­bits het woord. Zij stond als lec­tor aan de Rein­wardt Acad­e­mie, samen met mede oprichter van Imag­ine IC Mar­lous Willem­sen aan de start van wat lat­er Emo­tienetwerken is gaan het­en. Deze meth­ode, alti­jd in ontwik­kel­ing, is bedoeld om gevoe­lens omtrent onder­w­er­pen in een groep te kun­nen delen op een wijze dat er geza­men­lijke inzicht ontstaat in de diverse posi­ties die er zijn en hoe veran­der­lijk deze ook kun­nen zijn. Na een korte intro­duc­tie gin­gen we aan de slag. Cen­traal op de Emo­tienetwerk-vellen wer­den diverse regen­boog-vlaggen geplaatst. De ervaren mod­er­a­toren van Imag­ine IC en de Rein­wardt Acad­e­mie facili­teer­den de sessies. Gemaakt vanu­it netwerk­denken, heeft Emo­tienetwerken de deel­ne­mers lat­en zien hoe de waarde die aan erf­goed toegek­end wordt onlos­make­lijk ver­bon­den is aan gevoe­lens. In de nabe­sprek­ing van de activiteit kwam naar voren dat het belan­grijk is om emoties plek te geven in dergelijke gesprekken, juist om samen het er over te kun­nen hebben wat er nou eigen­lijk gebeurd in ‘dialoog’. Het was een voor­proe­f­je en de tijd was te kort.

Jules Rijssen, verza­mel­netwerk­er van Imag­ine IC, nam de deel­ne­mers ver­vol­gens mee door de buurt. Op weg naar een hele spe­ciale open­ing van het inter­dis­ci­plinaire nieuwe kun­st­cen­trum SHEBANG, stond hij stil bij diverse veran­derin­gen in het land­schap en de samen­lev­ing van Zuidoost. Een­maal aangekomen bij SHEBANG waren de deel­ne­mers enorm onder de indruk van het werk dat zicht­baar had gezeten in deze lokatie.

Samen­vat­tend was het een ges­laagde mid­dag, deel­ne­mers deden nieuwe inzicht­en op in wat verza­me­len te mak­en heeft met par­tic­i­patie. Alle­maal kijken wij uit naar het nad­er te plan­nen tweede deel van deze leer­bi­jeenkomst, begin 2023.

Gast­blog door Jonathan Even Zohar

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.