SPRONG

Acht jarig onderzoeksproject met 4 hogescholen om een nationaal kenniscentrum opzetten, gericht op het maatschappelijk verdienvermogen van de creatieve en culturele sector.

Imag­ine IC maakt deel uit van het acht-jarig onder­zoek­spro­ject SPRONG. Wat meer over SPRONG:

De Ams­ter­damse Hogeschool voor de Kun­sten gaat samen met de Ger­rit Rietveld Acad­e­mie, Hogeschool Inhol­land en de Hogeschool van Ams­ter­dam het komende acht jaar een nation­aal ken­nis­cen­trum opzetten, gericht op het maatschap­pelijk ver­di­en­ver­mo­gen van de cre­atieve en cul­turele sector. 

Met het weg­vallen van activiteit­en in de cul­turele en cre­atieve sec­tor, is het belan­grijk om de vele cre­atieve, artistieke en ontwer­pende method­ieken van pro­fes­sion­als in deze sec­tor te onder­zoeken en toepas­baar te mak­en voor de samen­lev­ing. Daarom zullen de vier hogesc­holen, samen verenigd in het Cen­tre of Exper­tise for Cre­ative Inno­va­tion (CoECI) — en met belan­grijke part­ners in de stad te bouwen aan een geza­men­lijke onder­zoeksin­fra­struc­tu­ur. Deze infra­struc­tu­ur is nodig om de vele cre­atieve, artistieke en ontwer­pende method­ieken van pro­fes­sion­als te onder­zoeken en breed toepas­baar te mak­en voor de samen­lev­ing. Zo verwacht de SPRONG-groep dat de cul­turele en cre­atieve sec­tor haar rol kan pakken in het bij­dra­gen aan het oplossen van grote maatschap­pelijke vraagstukken. 

Ver­schil­lende activiteit­en zullen de komende jaren wor­den ontwikkeld. Zo komt er een obser­va­to­ri­um om cre­atieve method­ieken in kaart te bren­gen, te ontsluiten en door te ontwikke­len. Hier­bij wor­den cul­turele, etnol­o­gis­che en tech­nol­o­gis­che onder­zoeks­be­naderin­gen toegepast. Daar­naast wor­den er ‘ver­beeld­ingswerk­plaat­sen’ opgezet op ver­schil­lende plekken in Ams­ter­dam, waar de cre­atieve method­ieken en het maatschap­pelijk ver­di­en­ver­mo­gen van de cul­turele en cre­atieve sec­tor getoetst wor­den aan de hand van prak­tijkvra­gen rond inclusieve participatie. 

De deel­ne­mende onder­zoeks­groepen: Cul­tureel Erf­goed, DAS Research en Kun­st­e­d­u­catie (AHK), Arts & Pub­lic Space (Ger­rit Rietveld Acad­e­mie), Civic Inter­ac­tion Design, Cre­ative Media for Social Change, Visu­al Method­olo­gies (Hogeschool van Ams­ter­dam), en Design Think­ing, Inclu­sion and the Cre­ative Indus­tries (Hogeschool Inholland). 

De deel­ne­mende part­ners, naast Imag­ine IC zijn: AMS Insti­tute, Gemeente Ams­ter­dam, Meertens Insti­tu­ut, Open­bare Bib­lio­theek Ams­ter­dam, Pakhuis de Zwi­jger, The Beach en Waag.

Delen

Meer over dit onderwerp

Zodra er activiteiten zijn vind je ze hier.