Erfgoededucatie update: erfgoededucatie-lespakketten bestellen voor in de klas en meer

De scholen mogen dan wel dicht zijn maar we zit­ten niet stil op erf­goed­e­d­u­catie gebied!

Cultureel Vermogen

Zo is Imag­ine IC door Moc­ca gevraagd om mee te doen aan een proef­tu­in, waarin onder­zoek gedaan wordt naar Cul­tureel Ver­mo­gen. Cul­tureel Ver­mo­gen is een nieuwe manier van kijken. Hier­bij draait het niet om de vraag wat cul­tu­ur is, maar wat cul­tu­ur doet. Voor pro­fes­sion­als in cul­tu­ure­d­u­catie en — par­tic­i­patie kan het een nieuwe inval­shoek op hun werk zijn. We zien er naar uit om de komende maan­den, samen met de Olympiaschool en Mezrab, onder­zoek te doen en inzicht­en te ver­w­er­ven over cul­turele ontmoetingen.

Erfgoededucatie in de klas

Daar­naast werken we hard aan het mogelijk mak­en van veilige erf­goed­e­d­u­catie in de klas. Vanaf dit voor­jaar wordt het mogelijk om een pakket te bestellen waarmee erf­goed­lessen online of in de klas gegeven kun­nen wor­den door de ler­aar zelf of onder begelei­d­ing van onze edu­ca­tor. De les biedt hand­vat­ten om op een nieuwe manier met elka­ar te prat­en over wat voor ons welke voor­w­er­pen en ver­halen voor ons van waarde zijn.
Wil je alvast op de hoogte gehouden wor­den voor als we lanceren? Mail dan alvast naar educatie@imagineic.nl met in het onder­w­erp ‘erf­goed­e­d­u­catie pakket’ en dan mailen we je wan­neer het pakket beschik­baar is.
Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.