Publicatie DDD (Digitaal Dynamisch Documenteren) nu te lezen

In het project Dig­i­taal Dynamisch Doc­u­menteren (DDD) onder­zoeken Imag­ine IC en Waag hoe emo­tienetwerken als con­cept in com­bi­natie met inter­ac­tieve tech­nolo­gie kan wor­den ingezet. Het doel is om bezoek­ers als onderdeel van een ten­toon­stelling te lat­en reflecteren op, en eventueel bij te lat­en dra­gen aan, het ver­haal van een col­lec­tie. Zo wor­den emoties, menin­gen en asso­ci­aties toe­ganke­lijk gemaakt. Hier­mee willen we indi­vidu­ele ten­toon­stellings­be­zoek­ers een andere, meer actieve ver­houd­ing tot erf­goed lat­en aan­gaan. De cen­trale vraag daar­bij is of we een dynamisch ‘bijschrift’ kun­nen mak­en, waarin uiteen­lopende en veran­der­lijke gevoe­lens, asso­ci­aties, menin­gen en belan­gen rond een object inzichtelijk wor­den. Kun­nen we bezoek­ers lat­en ervaren dat objecten nooit één vaste beteke­nis hebben?

In het project wordt een ver­taal­slag gemaakt van de dynamis­che, sociale meth­ode die emo­tienetwerken nu vooral is — rel­e­vant voor de aan­wezi­gen, maar lastig over­draag­baar naar anderen — naar een vaste pre­sen­tatievorm in de ten­toon­stelling van Imag­ine IC. In deze pub­li­catie pre­sen­teren we de ontwikkelde inter­ac­tieve instal­latie, maar willen we vooral ook onze leer­ervar­ing delen. We hebben ver­schil­lende inval­shoeken, con­cepten en inter­ac­tiemech­a­nis­men verk­end, voor­dat we tot onze keuze kwa­men. En ook díe keuze is niet de enige mogelijke route om tot gelaagde en dynamis­che manieren van pre­sen­tatie van erf­goed te komen.

Lees het volledi­ge ver­slag van Dig­i­taal Dynamisch Doc­u­menteren hieronder. 

Met dank aan het AFK (Ams­ter­dams Fonds voor de Kunst) 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.