Nieuwe Vacatures: Voorzitter + Penningmeester

Imag­ine IC heeft twee vaca­tures voor nieuwe bestu­ursle­den die bij DD&J online staan:

voorzit­ter en pen­ning­meester (v/m/x)

We zoeken twee betrokken pro­fes­sion­als die hun exper­tise, ervar­ing en netwerk actief willen inzetten en ver­ant­wo­ordelijkheid willen nemen in de vol­gende fase van groei en impact van onze organisatie.

Over onze organisatie

Imag­ine IC is een voortrekker in het voeren van gesprekken over erf­goed, geves­tigd in het hart van Ams­ter­dam Zuidoost. We zijn een mix van een archief en een muse­um en doen ons werk vanu­it het huis dat we met de Open­bare Bib­lio­theek Ams­ter­dam Bijlmer­plein delen. Hier werken we samen aan een bruisende en toe­ganke­lijke ont­moet­ingsplek voor verdieping en gesprek.

Onze missie? Imag­ine IC gaat voor een samen­lev­ing waarin iedereen gelijk­waardig mee­doet. Voor een stad waarin alle stem­men gelden. Om daaraan vorm te geven, streven wij naar een erf­goed­de­moc­ra­tie: meer­stem­migheid en een gelijk­waardi­ge afspiegeling van de samen­lev­ing waar het gaat om geschiede­nis en erf­goed. Erf­goed vertelt wie we samen zijn en wie we willen wor­den. Met veel ver­schil­lende mensen geven we beteke­nis aan din­gen die ertoe doen. Zo werken we aan een inclusief en divers col­lec­tief geheugen. Met een klein, maar toegewi­jd team werken we elke dag aan het verbinden van diverse netwerken door inzet van erfgoedgesprekken.

Na twee bestu­urster­mi­j­nen van grote betrokken­heid, inzet en exper­tise nemen onze voorzit­ter en pen­ning­meester lat­er dit jaar afscheid. Daarmee ontstaan deze twee belan­grijke vaca­tures in ons bestuur.

Over deze functie

Als leden van het bestu­ur bij Sticht­ing Imag­ine IC zullen de gekozen kan­di­dat­en een cru­ciale rol spe­len in het sturen van onze organ­isatie naar haar vol­gende fase van groei en impact. Het bestu­ur is geza­men­lijk ver­ant­wo­ordelijk voor het bepalen van de strate­gis­che richt­ing, het toezicht houden op finan­ciële aspecten en het waar­bor­gen van de missie van Imag­ine IC. Daar­naast is het bestu­ur spar­ring­part­ner van de direc­tie en adviseert gevraagd en ongevraagd, al dan niet ron­dom acute vraagstukken. Het bestu­ur komt min­i­maal vier keer per jaar bijeen en streeft naar een diverse samen­stelling qua gen­der, leefti­jd en afkomst. Ze onder­schri­jft de Gov­er­nance Code Cul­tu­ur, Fair Prac­tice Code en Code Diver­siteit en Inclusie.

Als bestu­urslid stim­uleer je actief de samen­werk­ing tussen bestu­ur, direc­tie en belanghebben­den. Je draagt bij aan finan­ciële sta­biliteit door betrokken­heid bij strate­gis­che beslissin­gen. Je hebt een actieve rol in het ver­sterken van maatschap­pelijke rel­e­vantie, inclu­siviteit en lokale impact bin­nen en buiten Imag­ine IC. Je helpt echt bouwen aan een toekom­st­bestendi­ge organisatie.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar kan­di­dat­en die affiniteit hebben met onze kern­waar­den en langeter­mi­jn­visie. Die bek­end zijn met de rol van bestu­ur en bijbe­horende gov­er­nance prac­tices, of bereid zijn daar pro­fes­sioneel in te groeien en te leren. Algemene com­pe­ten­ties die wij zoeken zijn onder meer strate­gisch inzicht, besluit­vaardigheid, samen­werk­ingsvaardighe­den en een sterk gevoel voor maatschap­pelijke ver­ant­wo­ordelijkheid. Boven­di­en verwacht­en we dat je je min­i­maal voor één ter­mi­jn van vier jaar aan ons wil verbinden.

Toelicht­ing op de rol van voorzitter

Wij zijn op zoek naar een voorzit­ter die niet alleen over uit­stek­ende lei­der­schapsvaardighe­den beschikt, maar ook betrokken is bij de missie van Imag­ine IC. De ide­ale voorzit­ter onder­houdt moeit­eloos con­tact met belan­grijke (poli­tieke) stake­hold­ers en weet slim in te spe­len op ontwik­kelin­gen aan­gaande sub­si­dies, financier­ing en de relatie met het stads­deel. Daar­naast ligt er voor de voorzit­ter de belan­grijke taak om struc­tu­ur en syn­ergie bin­nen het bestu­ur verder te versterken.

Wat wij zoeken in de voorzitter:

 • Ervar­ing met gov­er­nance en voorzit­ter­schap, bij voorkeur in de cul­turele of non-profitsector;
 • Het ver­mo­gen om ver­gaderin­gen effec­tief te lei­den en slim gebruik te mak­en van alle aan­wezige ervar­ing, netwerk en expertise;
 • Een sterke maatschap­pelijke visie en betrokkenheid;
 • Netwerkkwaliteit­en om part­ner­schap­pen te bevorderen en de zicht­baarheid van Imag­ine IC te ver­groten; en natu­urlijk breng je je eigen rel­e­vante con­tacten mee;
 • Strate­gisch en ana­lytisch inzicht — en een vooruit­strevende blik;
 • Iemand die collega’s vanu­it ervar­ing, betrokken­heid en visie weet te inspir­eren en te verbinden in een geza­men­lijke missie;
 • Sterke rep­re­sen­ta­tiviteit en sociale vaardighe­den; een natu­urlijk aanspreekpunt voor ver­schil­lende belanghebbenden;
 • Natu­urlijke aansluit­ing en per­soon­lijke betrokken­heid bij stads­deel Zuidoost.

Toelicht­ing op de rol van penningmeester

Voor de rol van pen­ning­meester zoeken wij iemand met ste­vige finan­ciële exper­tise en toewi­jd­ing aan transparantie. De ide­ale pen­ning­meester heeft ervar­ing met cul­tureel onderne­mer­schap, fond­sen­werv­ing en/of busi­ness devel­op­ment, maar dit is geen vereiste.

Wat wij zoeken in de penningmeester:

 • Ervar­ing met finan­cieel beheer en boekhouding;
 • Ana­lytisch ver­mo­gen en aan­dacht voor detail;
 • Inzicht in risi­cobe­heer en com­pli­ance bin­nen non-profitorganisaties;
 • Com­mu­ni­catieve vaardighe­den om finan­ciële infor­matie begri­jpelijk te mak­en voor het bestu­ur en andere belanghebbenden;
 • Het ver­mo­gen om finan­cieel-strate­gisch in te kun­nen spe­len op vraagstukken ron­dom huisvest­ing en subsidie.
 • Com­mu­ni­catieve vaardighe­den, het zijn van een natu­urlijke gesprekspart­ner van zow­el onze interne finan­cieel ver­ant­wo­ordelijke als de externe boekhouder.

Wij ver­welkomen gedreven indi­viduen die zich willen inzetten voor Imag­ine IC’s missie en geloven in de kracht van erf­goed­de­moc­ra­tie. Als bestu­urslid ben je bereid om je min­i­maal vier jaar te verbinden aan Imag­ine IC en gemid­deld vier keer per jaar onbe­zoldigd aan­wezig te zijn bij ver­gaderin­gen en andere bijeenkom­sten; vaak op locatie, maar soms ook online.

Wil je meer weten over onze organ­isatie? Klik hier: imagineic.nl/over

Wat hebben wij je te bieden?

We vra­gen niet alleen wat van je, maar we hebben je ook écht iets te bieden. Als bestu­ur­der van Imag­ine IC ben je weliswaar onbe­zoldigd, maar draag je bij aan belan­grijke maatschap­pelijke vraagstukken in Ams­ter­dam Zuidoost en daarbuiten.

 • De mogelijkheid om voort te bouwen op een solide inhoudelijk fun­da­ment en jouw visie en exper­tise toe te passen om onze organ­isatie te versterken.
 • Samen­werken met een ent­hou­si­ast en gedreven team en sterk inhoudelijk onder­leggende bestuurders.
 • Een directe spar­ringrol met onze directeur met strate­gis­che invloed op beleid en uitvoering.
 • Een plat­form om nieuwe con­tacten te leggen, jouw netwerk uit te brei­den in de cul­tu­ur­sec­tor en te leren van je medebestu­ur­ders en andere stakeholders.

We streven ernaar om als organ­isatie een afspiegeling te zijn van de maatschap­pij en de gemeen­schap in Ams­ter­dam en geven de voorkeur aan een kan­di­daat die de meer­stem­migheid bin­nen ons bestu­ur versterkt.

Solliciteren?

Ben je ent­hou­si­ast over een van deze posi­ties en herken je jezelf in wie wij zoeken? Dan nodi­gen we je van harte uit om te sol­liciteren. De head­hunters en recruiters van DDJ& begelei­den deze pro­ce­dure en zijn ook ver­ant­wo­ordelijk voor de eerste screen­ing. Wij streven met hen naar een zo eerlijk mogelijke beo­ordel­ing en gelijke kansen voor iedereen. Dat is ook de reden dat we kan­di­dat­en geen moti­vatiebrief vra­gen te schri­jven, maar in plaats daar­van enkele prak­tijkvra­gen voor­leggen.

Klik op de sol­lic­i­tatiebut­ton bij DD&J, upload je CV en antwo­or­den op de vra­gen uiter­lijk maandag 29 april 2024. We zijn benieuwd naar je ideeën en aanpak. 

Mocht je wor­den uitgen­odigd voor een ken­nis­mak­ing met de sol­lic­i­tatiecom­missie, noteer dan alvast deze datums voor de eerste twee inter­viewron­des: dins­dag 7 mei 2024 en woens­dag 15 mei 2024. We hopen spoedig daar­na onze nieuwe voorzit­ter én pen­ning­meester te mogen begroeten.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.