Even voorstellen: Nafahry

Ze werkt eigen­lijk al een tijd bij ons en heeft o.a. al gew­erkt aan The Cul­ture Col­lec­tive en Rumah Tua — onder­weg naar huis. Maar het is nu echt tijd om haar ook aan jul­lie voor te stellen, want we zijn super blij dat Nafahry mee werkt aan het opzetten van een pro­gram­ma voor jongeren! 

Sela­mat, 

Mijn naam is Nafahry en ik ben geboren & geto­gen in Zuidoost. 

Een tijd­je gele­den ben ik begonnen bij Imag­ine IC als onder­s­te­un­ing voor het opbouwen van een jon­geren­netwerk. Verder zal ik ook helpen bij de pub­liek­s­ac­tiviteit­en van Imag­ine IC. 

Momenteel heb ik mijn laat­ste jaar vwo afgerond en zal ik in sep­tem­ber begin­nen met de studie Cul­turele Antropolo­gie en Ontwik­kel­ingsso­ci­olo­gie aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam. Dit vakge­bied is dan ook waar mijn inter­ess­es liggen, de rol die cul­tureel erf­goed kan hebben in het samen­bren­gen van mensen met ver­schil­lende cul­turele achter­gron­den. Zelf zou ik het leuk vin­den om ron­dom dit onder­w­erp en aanslui­tende thema’s hierin meer stem­men van jon­gere gen­er­aties horen. 

In mijn vri­je tijd spendeer ik graag tijd met vrien­den en fam­i­lie, bezoek ik musea en lees ik zoveel mogelijk. 

Ik kijk ernaar uit iedereen beter te leren ken­nen en deel uit te mak­en van het team.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.