Erfgoedwijzer

Scholen staan voor de uitdag­ing om leer­lin­gen naast ken­nis ook toe te rusten met ‘21ste-eeuwse’ vaardighe­den, zoals kri­tisch- en cre­atief denken, empathie, heldere com­mu­ni­catie en sociale ver­mo­gens. Om die reden zijn scholen zoek­ende naar lesprogramma’s waarin de ontwik­kel­ing van deze vaardighe­den wordt aangeboden.

Het project Erf­goed­wi­jz­er zoekt aansluit­ing met de dagelijkse prak­tijk van scholen, leerkracht­en en leer­lin­gen, o.a. door gebruik te mak­en van de ken­nis, werkvor­men en tools uit EmErEd. Op deze manier willen de part­ners samen met de onder­wi­jsin­stellin­gen een method­iek voor erf­goed­wi­jsheid (door)ontwikkelen tot een breed toe­ganke­lijk en prak­tisch inzetbaar aanbod.

Het doel? Leer­lin­gen (en ler­aren) erf­goed­wi­js mak­en, zodat zij aan de hand van erf­goed zelf een mening leren vor­men, leren welke waardes je aan erf­goed kun toeken­nen en leren om te gaan met emoties en stand­pun­ten van anderen. Hoe denken we over plekken, tra­di­ties, rit­ue­len en alledaagse of bij­zon­dere voor­w­er­pen? Het antwo­ord op deze vra­gen ontwikkelt zich door de tijd heen en kan van per­soon tot per­soon en van groep tot groep ver­schillen. Het project zet zich in om kinderen stap voor stap te leren zich kri­tisch tot erf­goed te ver­houden en oog te hebben voor de dynamiek.

De uitwerk­ing van het project richt zich op leer­lin­gen en leerkracht­en in het basison­der­wi­js en op erf­goedaan­bieders. Erf­goed Land­schap Utrecht zal in samen­werk­ing met de ver­schil­lende part­ners een ‘toolk­it’ ontwikke­len met lesvoor­beelden, hand­vat­ten, werkvor­men en tools voor leerkracht­en en wordt een schol­ingsmod­ule ontwikkeld voor leerkracht­en en erfgoedaanbieders.

Het project Erf­goed­wi­jz­er is een samen­werk­ing tussen Erf­goed Land­schap Utrecht, Rein­wardt Acad­e­mie (AHK), Imag­ine IC, Erf­goed Gelder­land, Erf­goed Bra­bant, Plein C, Erf­goed­huis Zuid-Hol­land, Delteykschool, Nation­aa Mil­i­tair Muse­um en Marnix Academie.

‘Erf­goed­wi­jz­er’ komt tot stand dankz­ij het Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt. Erfgoedwijsheid foto guus dubbelman voor panna's en akka's kids in beeld zonder gezicht

Erfgoedwijsheid

Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren. Emotienetwerken in een educatieve omgeving is een oefening die deelnemers erfgoedwijs maakt.