Corona update vanaf 25 januari 2022

Vanaf 25 januari 2022:

We zijn nog steeds open maar er geldt een mond­kap­je­s­plicht in pub­lieke bin­nen­ruimtes, waaron­der de bib­lio­theek. Daar geldt: max­i­mum van 50 bezoek­ers per zelf­s­tandi­ge binnenruimte.

Kun­st- en cul­tu­urbeoe­fen­ing kan weer plaatsvin­den, zow­el bin­nen als buiten. Onze verza­melge­sprekken gaan door, op 100% van de 1,5 meter capaciteit.

Iedereen vanaf 18 jaar moet daar­bij 1,5m afs­tand houden (ten­z­ij dit belem­merend is voor de kun­st- en cultuurbeoefening).

M.b.t. onze edu­catie lessen:
Jon­geren tussen de 13 en 17 jaar moeten 1,5m afs­tand houden ten opzichte van vol­wasse­nen, maar niet ten opzichte van elka­ar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5m afs­tand te houden. Het coro­na­toe­gangs­be­wi­js is voor iedereen vanaf 18 jaar ver­plicht, maar als het in schoolver­band plaatsvin­dt, ook al is het op locatie, dan hoeft dat niet. Dit geldt ook voor de docen­ten en begelei­ders. Het mond­kap­je is wel ver­plicht, vanaf 13 jaar (ten­z­ij dit belem­merend is voor de activiteit).

Vanaf 19 december 2021

Vanaf 19 decem­ber 2021 is Ned­er­land weer in lock­down. Omdat wij het huis delen met de OBA, is ons huis (en daarmee onze nieuwe ten­toon­stelling) nog wel te bezoeken. De vol­gende maa­trege­len zijn wel van toepassing: 

  • ons huis sluit om 17 uur. 
  • houd 1,5 meter afstand.
  • activiteit­en en groeps­be­zoeken gaan niet door.
  • het dra­gen van een mond­kap­je is ver­plicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Als je zit en 1,5 meter afs­tand houdt, mag je het mond­kap­je afdoen.
  • in ons huis geldt een max­i­mum aan­tal bezoek­ers. Dit houden we bij met een sto­plicht of mandjes.
  • doe voor een bezoek aan OBA Imag­ine IC alti­jd de gezond­hei­d­scheck.

En let op, tussen kerst en nieuw­jaar is ons kan­toor een week ges­loten.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.