Welkom op de online expo Tune In, Fade Out. Signalen uit de Bijlmer. 

Vanaf 17 decem­ber 2021 is de nieuwe ten­toon­stelling Tune In, Fade Out: Sig­nalen uit de Bijlmer te zien bij Imag­ine IC. De online expo laat je ken­nis mak­en met de mak­ers en radio omroepen van toen en nu.

61dd4452-dc69-4daf-9785-9aa75b7e74d2

Zuidoost kent een lange tra­di­tie van media-mak­en, vanu­it de behoefte om geho­ord te wor­den, de achter­ban te verte­gen­wo­ordi­gen, invloed te hebben of een thuis­gevoel te creëren. Al bij­na direct na aankomst in de Bijlmer begonnen de bewon­ers met het mak­en van radio. Toen nog veel piraten­zen­ders. Zij ‘kaapten’ de fre­quen­tie van de ges­ta­tion­eerde sta­tions om hun gelu­id te lat­en horen. Motieven als taboe, religie, activisme, heimwee en cul­tu­ur wer­den behan­deld tij­dens de radioprogramma’s.

Inmid­dels onder de para­plu van SALTO kent Zuidoost van­daag de dag nog steeds vele lokale radiomak­ers. Bijvoor­beeld RAZO, mArt, Bangsa Jawa. Ook vele jon­gere mak­ers zoals MOB en Hot0Twenty mak­en inmid­dels deel uit van het radi­oland­schap van Zuidoost. Wat motiveert hen? En waarom gebruiken zij radio om hun stem te lat­en horen? En welke van deze lokaal gemaak­te gelu­iden dienen bewaard te bli­jven als erfgoed?

Tune In, Fade Out laat je ken­nis mak­en met de radio activis­ten / mak­ers van toen en nu. 

Maar we gaan verder. Vanaf mei 2022 starten we met het verza­me­len van luis­terge­drag en luis­ter­be­hoeftes van de bewon­ers in Zuidoost. Waar luis­teren zij naar en waarom? En heeft radio nog een plek in het luis­terge­drag van de jon­geren uit Zuidoost? Vanaf het voor­jaar zullen de resul­tat­en hier­van toegevoegd wor­den aan de tentoonstelling. 

Dit onder­zoek doet Imag­ine IC samen met het Meertens Insti­tu­ut en de HvA. 

Tune In, Fade Out is dagelijks te zien vanaf 17 decem­ber 2021. 

Met dank aan het Mon­dri­aan Fonds & het Kick­start Cultuurfonds

Audio fragmenten

In deze uitzend­ing stond ‘lokale media’ cen­traal als voor­berei­d­ing op het project van Imag­ine IC over lokale media dat lat­er dit jaar van start gaat.

Gas­ten waren Nor­man van Gom en Sha­nee­qua Vrede.

Nor­man van Gom

Nor­man van Gom is al 25 jaar directeur van Mul­ti­cul­turele Ams­ter­damse Radio en TV, kortweg MART. Tevens is hij ein­dredac­teur en pro­gram­ma­mak­er bij radio MART. Hij heeft een lange jaren ervar­ing als radiomak­er en begon zijn car­rière  in de jaren 80 van de vorige eeuw als pre­sen­ta­tor bij de piraten­ra­diozen­der Exot­i­ca in Amsterdam.

Sha­nee­qua Vrede

Sha­nee­qua pro­fileert zich als Social Con­nec­tor. Met haar onderne­m­ing Peace Pro­duc­tions uit zij haar pro­fessies om uitein­delijk jong en cul­tureel divers Ned­er­land te verbinden met grote instanties. Als jour­nal­ist door te schri­jven over wat er gebeurt in de samen­lev­ing met oog voor de diver­siteit, als PR adviseur, maar ook bij het pro­duc­eren van event en videocontent.

De num­mers die de gas­ten hebben mee gebracht waren:

Nor­man van Gom

-We all have a star van Wilton Felder

Sha­nee­qua Vrede

-I was here van Beyonce

In deze uitzend­ing stond ‘lokale media’ cen­traal als voor­berei­d­ing op het project van Imag­ine IC over lokale media dat lat­er dit jaar van start gaat.

De gas­ten waren André Anto­nius en Hen­no Eggenkamp.

André Anto­nius

André Anto­nius was in 1972 coor­di­na­tor jeugd-en Jon­geren­werk­er bij de Beheer­sraad en daar­na opbouwwerker/coordinator Sticht­ing Inter­im Beheer. Hij was vanaf 1972 betrokken bij de opvang van Suri­namers in de Bijlmer­meer en in over­leg met het toen­ma­lige min­is­terie van CRM werd het welz­i­jns werk onder hen uit­ge­bouwd. Per­so­n­en die bij dit werk betrokken waren, waren onder ander Har­ald Axwijk, Biervli­et en vele anderen. 

Vanu­it het Inter­im Beheer en lat­er de Beheer­sraad, was André Anto­nius betrokken bij de radio en tv-uitzendin­gen van de Lokale Omroep Bijlmer. 

André Anto­nius was in Suri­name directeur van de Juliana school. Hij studeerde psy­chol­o­gy aan de Uni­ver­siteit van Utrecht en arbei­ds- en organ­isatiepsy­cholo­gie aan de Uni­ver­siteit van Amsterdam. 

Hen­no Eggenkamp:

De Bijlmer begon voor Hen­no Eggenkamp te lev­en, toen hij in 1974 con­tact kreeg met een aan­tal H‑buurt bewon­ers, die in de H‑buurt ille­gale tv uitzendin­gen maakte.

Dat werd lat­er een offi­cieel over­hei­ds exper­i­ment; de Lokale Omroep Bijlmer­meer, met een weke­lijkse uitzend­ing in zwart wit en lat­er ook radio.

Mid­den jaren ’80 werk­te hij bij Radio Mart, elke week twee uur muziek, en een paar jaar lat­er richtte hij met Prem Rad­hak­ishun, Rob­bie Oost­berg en Pierre Mehlkopf Radio Metro op; elke dag 12 uur uitzend­ing. Onder­tussen was hij ook oprichter van het Blij met de Bijlmer Festival.

Begin 2000 begon Eggenkamp met spullen te verza­me­len voor het Bijlmer Muse­um om de his­to­rie van deze bij­zon­dere stad in lev­en te houden.

De num­mers die de gas­ten hebben mee gebracht waren:

André Anto­nius

Daniel San­tos — en el juego de la vida

Hen­no Eggenkamp

Soul Makos­sa — Manu Dibango

Inter­view met Roy Ristie, voor­ma­lig pre­sen­ta­tor van VPRO-pro­gram­ma ‘Black Star Lin­er’ (1979–1981) en van ‘Radio Kanari’ (Kankantrie, 1982–1984). Inter­view over zijn lev­en, over de Suri­naamse radio waar­voor hij heeft gew­erkt en over de vol­gende frag­menten:
- uit ‘Black Star Lin­er’ van 28–2‑1980 over de coup van Desi Bouterse (25–2‑1980), met Ani­ta Breed­veld en Dave van Dijk;
- ‘Radio Kanarie’ ‘Kankantrie’ (1982–1984);
- Suri­naamse radio, KBC-nieuws 1985, ABC, reclame 1977;
- tele­foonge­sprek met jour­nal­ist John Jansen van Galen over de laat­ste ontwik­kelin­gen in Suriname.

En voorts over de bek­lim­ming van de Mount Ever­est door Sir Edward Hillary op 29–5‑1953.

Klik hier om het inter­view te luisteren.

Dit pro­gram­ma is gewist, deze opname is gedeel­telijk afkom­stig van een gelu­id­scas­sette van Publieksservice

Scan & Luister

Klik de QR codes om mobiel te luis­teren of om de linkjes te vol­gen naar de geluidsfragmenten. 

Imagine IC wordt gefinancierd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Tune In, Fade Out wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en het Kickstart Cultuurfonds.

Deze ten­toon­stelling is een door­lopend gesprek, waar steeds nieuwe aspecten gedeeld zullen wor­den in de komende peri­ode. Wil jij ook wat toevoe­gen, over lokale radio toen of nu? Ver­tel ons hierover door een mailt­je te sturen naar Jules Rijssen: jules@imagineic.nl