Studiedag Emotienetwerken

Datum
vrijdag 9 juli 2021
Tijd
10:15
- 16:30 uur
Locatie

Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 2
1018 TZ Amsterdam

Emo­tienetwerken wordt zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal steeds meer gebruikt voor onder­zoek, de dagelijkse erf­goed­prak­tijk en in het onder­wi­js. Imag­ine IC en de Rein­wardt Acad­e­mie hebben het afgelopen jaar veel pro­jecten online of bin­nen veilige kaders door­gang kun­nen lat­en vin­den. Nu er in ver­band met de lage besmet­ting cijfers ook weer meer geor­gan­iseerd kan wor­den is er ook weer vol­doende ruimte voor een stud­iedag Emotienetwerken. 

Deze stud­iedag is voor zow­el nieuwe train­ers als reeds betrokke­nen. We nodi­gen je hier­voor graag uit op 9 juli op de Rein­wardt Acad­e­mie te Ams­ter­dam. Het pro­gram­ma is in twee delen opgedeeld: voor nieuwe train­ers die willen leren om de meth­ode uit te voeren is er een dag­pro­gram­ma, voor betrokke­nen en geïn­ter­esseer­den die vee­lal willen uitwisse­len en ervar­ing willen opdoen is er het mid­dag­pro­gram­ma. Er is plek voor max­i­maal 30 deel­ne­mers. In het aan­meld­for­muli­er kun je opgeven wat je voorkeur heeft.

Programma

Ocht­end­pro­gram­ma:
10.15 Inloop
10.30 Intro­duc­tie
11.00 Train­ing Emo­tienetwerken
12.30 Lunch in de tuin

Mid­dag­pro­gram­ma:
13.15 inloop
13.30 (Her)opening
13.45 Emo­tienetwerken / uitwisse­len ronde 1
14.30 Emo­tienetwerken / uitwisse­len ronde 2
15.15 Afs­luit­ing en bor­rel
16.30 Fin

Voor wie?

Alle pro­fes­sion­als uit het brede erf­goed­veld die al bek­end zijn of bek­end willen rak­en met Emo­tienetwerken. Er is plek voor max­i­maal 30 deelnemers.

Wat heb ik aan het eind van de dag?

Voor train­ers: Hier­na kun jij aan de slag met Emo­tienetwerken in jouw prak­tijk. Je kunt de meth­ode uitvo­eren in je werkomgev­ing of imple­menteren in onder­zoek.

Voor betrokke­nen: Je hebt (nog meer) ervar­ing met Emo­tienetwerken en hebt een goed beeld van wat er alle­maal gebeurt op dit gebied. Tevens heb je kans gehad om vraagstukken voor te leggen en te spar­ren met collega’s.

Kosten

Het mid­dag­pro­gram­ma kost €25. Train­ers doen het hele dag­pro­gram­ma mee, dit kost €75 exclusief btw.

We moedi­gen iedereen aan om te kijken naar de ver­schil­lende regelin­gen die er zijn met betrekking tot pro­fes­sion­alis­er­ing bin­nen het erf­goed­veld. De Rein­wardt Acadamie heeft hier een hand­ig overzicht voor gemaakt. Heb je hier nog vra­gen over? Neem dan con­tact met ons op.

Deelnemen

Gezien de maa­trege­len is er maar een klein aan­tal plekken beschik­baar, reserveer jouw plek dus snel! Inschri­jven kan hier.

Meer informatie

Heb je nog vra­gen die je graag terug wilt zien? Stu­ur een mailt­je naar rwa-heritagelab@ahk.nl.

Datum
vrijdag 9 juli 2021
Tijd
10:15
- 16:30 uur
Locatie

Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 2
1018 TZ Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.