Studiedag Emotienetwerken voorjaar 2023

Datum
vrijdag 26 mei 2023
Tijd
10:00
- 17:00 uur
Locatie

Reinwardt Academie, Amsterdam

Emo­tienetwerken is het samen onder­zoeken van de com­plexe inter­ac­ties tussen mensen en erf­goed en mensen onder­ling. Het maakt mensen ‘erf­goed­wi­js’. Het begrip ‘erf­goed­wi­jsheid’ staat voor de ben­odigde com­pe­ten­ties om zich kri­tisch tot erf­goed te ver­houden en het gesprek daarover te voeren door oog te hebben voor de dynamiek rond erf­goed en de eigen posi­tie daarin; het zijn vaardighe­den die ons kun­nen helpen bij de vaak emo­tion­eel geladen omgang met het verleden in het heden. Op 26 mei 2023 is het weer tijd voor een stud­iedag Emotienetwerken. 

Over de studiedag

Emo­tienetwerken wordt zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal steeds meer gebruikt voor onder­zoek, de dagelijkse erf­goed­prak­tijk en in het onder­wi­js. Met deze stud­iedag bieden we ruimte om ervar­ing op te doen met de meth­ode en om reeds opgedane ken­nis en ervar­ing uit te wisselen.

De stud­iedag is toe­ganke­lijk voor zow­el mensen die al bek­end zijn met de meth­ode als mensen voor wie alles nog volledig nieuw is. De dag is opgedeeld in een ocht­end­pro­gram­ma en een mid­dag­pro­gram­ma, met veel ruimte voor uitwissel­ing en inter­ac­tie. Bij­zon­dere aan­dacht is er voor de span­ning die emo­tienetwerken vaak oproept en hoe je hier­mee kunt omgaan als gespreks­begelei­der, maar ook als pro­gram­meur of onderzoeker.

De stud­iedag wordt ver­zorgd door het Her­itage Lab van de Rein­wardt Acad­e­mie in samen­werk­ing met het Lec­toraat Cul­tureel Erf­goed van de Rein­wardt Acad­e­mie en Imag­ine IC.

Programma

10.00  Inloop 

10.30  Par­al­lelsessies: emo­tienetwerken als vaardigheid

13.00  Lunch

14.00  Par­al­lelsessies: emo­tienetwerken in de praktijk

16.00  Bor­rel 

17.00  Fin

Ochtendprogramma

In de ocht­end zijn er twee sessies par­al­lel aan elka­ar, je kunt mee­doen aan een van de twee sessies.

Sessie 1: Ken­nis­mak­en met emotienetwerken

Deze sessie is bedoeld voor mensen die bek­end willen rak­en met de meth­ode. Na een intro­duc­tie gaan we geza­men­lijk stap voor stap door de meth­ode heen.

Sessie 2: Ontwikkel je vaardigheden

Deze sessie is bedoeld voor mensen die al bek­end zijn met de meth­ode en willen kijken naar hun eigen vaardighe­den als train­er en de ver­schil­lende kwaliteit­en van een gesprek. Aan de hand van een rol­len­spel kri­j­gen deel­ne­mers inzicht in (de ontwik­kel­ing van) hun vaardigheden.

Middagprogramma

Het mid­dag­pro­gram­ma is gericht op prak­tijkuitwissel­ing. Ook hier zijn twee par­al­lelle sessies, je kunt kiezen uit het the­ma emo­tienetwerken in edu­catieve set­tings en emo­tienetwerken als instru­ment in onder­zoek. In bei­de groepen gaan we in op een casus en ver­vol­gens gaan we als groep in gesprek over hoe jouw prak­tijk zich hier­toe ver­houdt. Er is hier veel ruimte voor reflec­tie, vra­gen over de toepass­ing én de uitwissel­ing in een praktijkcontext.

In het pro­gram­ma mak­en we ruimte voor eigen inbreng: jouw casus of vraagstuk kun je noteren in het aanmeldformulier.

Voor wie?

Pro­fes­sion­als die al bek­end zijn of bek­end willen rak­en met emo­tienetwerken. Of je nu werkt in cul­tu­ur, edu­catie, erf­goed of onder­zoek, emo­tienetwerken kan wor­den toegepast in aller­lei dis­ci­plines. Er is plek voor max­i­maal 30 deelnemers.

Wat heb ik aan het eind van de dag?

Hier­na kun jij aan de slag met emo­tienetwerken in jouw prak­tijk. Je kunt de meth­ode uitvo­eren in je werkomgev­ing of imple­menteren in onder­zoek. Je hebt beter inzicht in hoe anderen deze meth­ode gebruiken en hoe jouw prak­tijk zich hier­toe verhoudt.

Wat zeggen cursisten over hun ervaring?

“Het was een erg inspir­erende dag. Ik waardeer dat de meth­ode werk in uitvo­er­ing is. Het is geen kant en klaar pakket, maar je maakt het je eigen.” — deel­ne­mer stud­iedag mei 2022

“Ik maak­te ken­nis met een nieuwe meth­ode om gesprekken over col­lec­ties mee te voeren. Maar ik leerde ook werken met een meth­ode waarmee ik met mijn collega’s kan prat­en over emoties die horen bij het werk dat we doen.” — deel­ne­mer stud­iedag mei 2022

Kosten

Het dag­pro­gram­ma kost €75.

We moedi­gen iedereen aan om te kijken naar de ver­schil­lende regelin­gen die er zijn met betrekking tot pro­fes­sion­alis­er­ing bin­nen het erf­goed­veld. We hebben hier een hand­ig overzicht voor gemaakt. Heb je hier nog vra­gen over? Neem dan con­tact met ons op.

Meer informatie

Heb je nog vra­gen over de stud­iedag of andere programma’s over emo­tienetwerken? Stu­ur een mailt­je naar rwa-heritagelab@ahk.nl.

Beeld: Emo­tienetwerken © Imag­ine IC door Paco Núñez

Datum
vrijdag 26 mei 2023
Tijd
10:00
- 17:00 uur
Locatie

Reinwardt Academie, Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.