Studiedag Emotienetwerken

Datum
woensdag 2 november 2022
Tijd
10:00
- 17:00 uur
Locatie

AHK Learning Lab
Marineterrein Amsterdam

Emo­tienetwerken is het samen onder­zoeken van de com­plexe inter­ac­ties tussen mensen en erf­goed en mensen onder­ling. Het maakt mensen ‘erf­goed­wi­js’. Het begrip ‘erf­goed­wi­jsheid’ staat voor de ben­odigde com­pe­ten­ties om zich kri­tisch tot erf­goed te ver­houden en het gesprek daarover te voeren door oog te hebben voor de dynamiek rond erf­goed en de eigen posi­tie daarin; het zijn vaardighe­den die ons kun­nen helpen bij de vaak emo­tion­eel geladen omgang met het verleden in het heden. Op 2 novem­ber 2022 is het weer tijd voor een stud­iedag Emotienetwerken. 

Over de studiedag

Emo­tienetwerken wordt zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal steeds meer gebruikt voor onder­zoek, de dagelijkse erf­goed­prak­tijk en in het onder­wi­js. Met deze stud­iedag bieden we ruimte om ervar­ing op te doen met de meth­ode en om reeds opgedane ken­nis en ervar­ing uit te wisselen.

We nodi­gen je hier­voor graag uit op 2 novem­ber in het AHK Learn­ing Lab op het Marineter­rein Ams­ter­dam. De stud­iedag is toe­ganke­lijk voor zow­el mensen die al bek­end zijn met de meth­ode als mensen voor wie alles nog volledig nieuw is. De dag is opgedeeld in een ocht­end­pro­gram­ma en een mid­dag­pro­gram­ma, met veel ruimte voor uitwissel­ing en inter­ac­tie. Bij­zon­dere aan­dacht is er voor de span­ning die emo­tienetwerken vaak oproept en hoe je hier­mee kunt omgaan als gespreks­begelei­der, maar ook als pro­gram­meur of onderzoeker.

De stud­iedag wordt ver­zorgd door het Her­itage Lab van de Rein­wardt Acad­e­mie in samen­werk­ing met het Lec­toraat Cul­tureel Erf­goed van de Rein­wardt Acad­e­mie en Imag­ine IC.

Programma

10.00  Inloop 

10.30  Par­al­lelsessies: emo­tienetwerken als vaardigheid

13.00  Lunch

14.00  Par­al­lelsessies: emo­tienetwerken in de praktijk

16.00 Bor­rel 

17.00 Fin

Ochtendprogramma

In de ocht­end zijn er twee sessies par­al­lel aan elka­ar, je kunt mee­doen aan een van de twee sessies.

Sessie 1: Ken­nis­mak­en met emotienetwerken

Deze sessie is bedoeld voor mensen die bek­end willen rak­en met de meth­ode. Na een intro­duc­tie gaan we geza­men­lijk stap voor stap door de meth­ode heen.

Sessie 2: Ontwikkel je vaardigheden

Deze sessie is bedoeld voor mensen die al bek­end zijn met de meth­ode en willen kijken naar hun eigen vaardighe­den als train­er en de ver­schil­lende kwaliteit­en van een gesprek. Aan de hand van een rol­len­spel kri­j­gen deel­ne­mers inzicht in (de ontwik­kel­ing van) hun vaardigheden.

Middagprogramma

Het mid­dag­pro­gram­ma is gericht op prak­tijkuitwissel­ing. Ook hier zijn twee par­al­lelle sessies, je kunt kiezen uit het the­ma onder­wi­js of onder­zoek. In bei­de groepen gaan we in op een casus en ver­vol­gens gaan we als groep in gesprek over hoe jouw prak­tijk zich hier­toe ver­houdt. Het tafelge­sprek over onder­zoek zal plaatsvin­den in het Engels, met een inspir­erende casus over onder­zoek­spro­ject Cen­trin­no in Ams­ter­dam-Noord. Er is hier veel ruimte voor reflec­tie, vra­gen over de toepass­ing én de uitwissel­ing in een praktijkcontext.

In het pro­gram­ma mak­en we ruimte voor eigen inbreng: jouw casus of vraagstuk kun je noteren in het aanmeldformulier.

Voor wie?

Pro­fes­sion­als die al bek­end zijn of bek­end willen rak­en met emo­tienetwerken. Of je nu werkt in cul­tu­ur, edu­catie, erf­goed of onder­zoek, emo­tienetwerken kan wor­den toegepast in aller­lei dis­ci­plines. Er is plek voor max­i­maal 30 deelnemers.

Wat heb ik aan het eind van de dag?

Hier­na kun jij aan de slag met emo­tienetwerken in jouw prak­tijk. Je kunt de meth­ode uitvo­eren in je werkomgev­ing of imple­menteren in onder­zoek. Je hebt beter inzicht in hoe anderen deze meth­ode gebruiken en hoe jouw prak­tijk zich hier­toe verhoudt.

Wat zeggen cursisten over hun ervaring?

“Het was een erg inspir­erende dag. Ik waardeer dat de meth­ode werk in uitvo­er­ing is. Het is geen kant en klaar pakket, maar je maakt het je eigen.” — deel­ne­mer stud­iedag mei 2022

“Ik maak­te ken­nis met een nieuwe meth­ode om gesprekken over col­lec­ties mee te voeren. Maar ik leerde ook werken met een meth­ode waarmee ik met mijn collega’s kan prat­en over emoties die horen bij het werk dat we doen.” — deel­ne­mer stud­iedag mei 2022

Kosten

Het dag­pro­gram­ma kost €75.

We moedi­gen iedereen aan om te kijken naar de ver­schil­lende regelin­gen die er zijn met betrekking tot pro­fes­sion­alis­er­ing bin­nen het erf­goed­veld. We hebben hier een hand­ig overzicht voor gemaakt. Heb je hier nog vra­gen over? Neem dan con­tact met ons op.

Deelnemen

Inschri­jven kan hier.

Meer informatie

Heb je nog vra­gen over de stud­iedag of andere programma’s over emo­tienetwerken? Stu­ur een mailt­je naar rwa-heritagelab@ahk.nl.

Overzicht

  • Voor wie: Pro­fes­sion­als die al bek­end zijn of bek­end willen rak­en met emo­tienetwerken.  
  • Datum: 2 novem­ber 2022
  • Uiter­ste inschri­jv­ings­da­tum: 16 okto­ber 2022
  • Locatie: AHK Learn­ing Lab, Marineter­rein Amsterdam
  • Tij­den: 10:00 — 17:00
  • Kosten: € 75,00 (inclusief lunch). Meer infor­matie over finan­ciële toe­ganke­lijkheid vind je hier.
  • Max­i­maal aan­tal deel­ne­mers: 30
Datum
woensdag 2 november 2022
Tijd
10:00
- 17:00 uur
Locatie

AHK Learning Lab
Marineterrein Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Emotienetwerken - de methode, trainingen boeken en toepassen en erfgoedwijsheid

Emotienetwerken

Emotienetwerken is een methode ontwikkeld door Imagine IC en de Reinwardt Academie, met als doel om inzicht te verschaffen in uiteenlopende gevoelens omtrent erfgoeditems.