Digitaal Dynamisch Documenteren

In het innovatieproject Digitaal Dynamisch Documenteren (DDD) slaan Imagine IC en Waag de handen ineen voor de ontwikkeling van een tool waarmee individuele bezoekers van tentoonstellingen zich deel weten van hele ‘emotienetwerken’ rond de getoonde objecten en onderwerpen.

In het inno­vatiepro­ject Dig­i­taal Dynamisch Doc­u­menteren (DDD) slaan Imag­ine IC en Waag de han­den ineen voor de ontwik­kel­ing van een tool waarmee indi­vidu­ele bezoek­ers van ten­toon­stellin­gen zich deel weten van hele ‘emo­tienetwerken’ rond de getoonde objecten en onder­w­er­pen. Met DDD willen Imag­ine IC en Waag aan de erf­goed­sec­tor een nieuwe werkvorm aan­reiken voor een gelaagde en dynamis­che erf­goed­be­nader­ing. De organ­isaties onder­zoeken hoe emo­tienetwerken en tech­nolo­gie samen kun­nen wor­den ingezet om een ‘bijschrift’ te mak­en waarin uiteen­lopende en veran­der­lijke gevoe­lens, asso­ci­aties, menin­gen en belan­gen rond objecten, inzichtelijk wor­den. De part­ners stellen de tool en de in het project ver­wor­ven ken­nis over zijn opzet, toepass­ing en werk­ing, beschik­baar aan de erfgoedsector.

Digitaal Dynamisch Documenteren (DDD) door Imagine IC en Waag


Dig­i­taal Dynamisch Documenteren

Emo­tienetwerken bestaan uit mensen die alle­maal een gevoel hebben bij een object (een muse­um- of archief­s­tuk, een gebouw of een rit­ueel) – maar niet alle­maal het­zelfde. Denk maar aan Zwarte Piet of de ‘muur van Mussert’. Emo­tienetwerken is ook de naam van de gespreksvorm over erf­goed, waarin deel­ne­mers inzicht kri­j­gen in de con­tin­ue onder­han­del­ing waarin erf­goed tot stand komt en in de dynamiek van zijn betekenis­sen (door de tijd heen en in de eigen tijd). Emo­tienetwerken biedt deel­ne­mers de kans om de objecten op de onder­han­del­ingstafel ook te leren zien door de ogen van een ander.

De notie van emo­tienetwerken is in 2014 gemu­nt door de Rein­wardt Acad­e­mie en Imag­ine IC. Zij ontwikke­len deze sinds­di­en tot een meth­ode, sinds 2018 ook verdere samen­werk­ing met Waag. DDD bouwt voort op de eerdere ken­nison­twik­kel­ing en betrekt daarin ook de Rein­wardt Academie.

Dig­i­taal Dynamisch Doc­u­menteren komt tot stand dankz­ij het Ams­ter­dams Fonds voor de Kunst.

Delen

Meer over dit onderwerp

Zodra er activiteiten zijn vind je ze hier.