Vrijwilligers gezocht voor Keti Koti-scholentontbijt! 

Wil jij een betekenisvolle bij­drage lev­eren aan een edu­catief project over Keti Koti? Geef je dan op als vri­jwilliger voor het Keti Koti-Scholenont­bi­jt 2024! Het Keti Koti-scholenont­bi­jt, geor­gan­iseerd door Imag­ine IC, is een edu­catief project voor leer­lin­gen uit groep 7 en 8 van ver­schil­lende Ams­ter­damse stads­de­len. En net als alle andere jaren zit­ten we dit jaar hele­maal vol! Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten leer­lin­gen van basiss­c­holen uit de ver­schil­lende stads­de­len elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti, voor anderen en voor hen­zelf. Tij­dens het pro­gram­ma gaan de leer­lin­gen met elka­ar ont­bi­jten en wis­se­len ze per­spec­tieven over Keti Koti met elka­ar uit door mid­del van live gesprek, muziek, dans en the­ater. Dit jaar her­denken en vieren we samen met 170 leer­lin­gen uit Ams­ter­dam Keti Koti op 24 en 25 juni op Basiss­chool Crescen­do. We zijn voor dit project op zoek naar vri­jwilligers voor de vol­gende twee functies: 

Productiemedewerker 

Als pro­duc­tiemedew­erk­er voer je ver­schil­lende prak­tis­che werkza­amhe­den uit onder lei­d­ing van een pro­duc­tielei­der. Je helpt o.a. mee met de opbouw van het even­e­ment, zorgt ervoor dat het ont­bi­jt op tijd op tafel staat voor alle leer­lin­gen en dat de ruimte net­jes blijft. 

Beschik­baarheid: 

  • Vri­jdag 21 juni 14:30 – 19:00 uur 
  • Maandag 24 juni 08:00 – 13:00 uur 
  • Dins­dag 25 juni 08:00 – 15:00 uur 

Gesprekbegeleider 

Om het gesprek aan tafel in goede banen te lei­den, zijn we op zoek naar vri­jwilligers die ent­hou­si­ast zijn over het werken met leer­lin­gen van het basison­der­wi­js. Als gespreks­begelei­der ont­bi­jt, her­denk en vier je mee en kri­jgt je ca. 7 leer­lin­gen aan tafel met wie je aan de hand van ‘Emo­tienetwerken’ een gesprek voert over Keti Koti. Ter voor­berei­d­ing op het pro­gram­ma volg je een train­ing Emo­tienetwerken op woens­dag 12 juni of woens­dag 19 juni 2024 op locatie bij Imag­ine IC. 

Beschik­baarheid: 

  • Maandag 24 juni 08:00 – 13:00 uur 
  • Dins­dag 25 juni 08:00 – 15:00 uur 

Vri­jwilligers ont­van­gen een vri­jwilligersver­goed­ing in de vorm van een cadeaubon. Daar­bij ver­zor­gen we een lekker ont­bi­jt en kri­jg je er een mooie en feestelijke ocht­end voor terug! 

Ent­hou­si­ast geworden? 

Meld je aan via coordinatie@imagineic.nl We ont­van­gen graag je naam, tele­foon­num­mer, e‑mailadres en beschikbaarheid. 

Met dank aan de Gemeente Ams­ter­dam en Ams­ter­dam Zuidoost

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.