Terugblik verzamelbijeenkomst Rouw, Herdenken & Bijlmervliegramp

Op dins­dag 15 juni 2021 organ­iseer­den we in samen­werk­ing met Muse­um Huis Doorn een verza­mel­bi­jeenkomst over rouw, her­denken en de Bijlmervliegramp.

Voor deze bijeenkomst hebben we een besloten groep uitgen­odigd voor een project waar momenteel door Muse­um Huis Doorn aan gew­erkt wordt: een ten­toon­stelling over rouw en her­denken in de afgelopen 120 jaar.

Dit the­ma is opgedeeld in drie delen: rouw na oor­log, na ram­p­en en rouw om bek­ende indi­viduen. Aan de hand van gebeurtenis­sen zoals de Tweede Werel­door­log en de dood van André Hazes wil zij zien hoe groepen mensen samen rouwden.

Het is inmid­dels alweer 5 jaar gele­den dat wij met nabestaan­den, hulpver­len­ers, oogge­tu­igen en anderen de ten­toon­stelling Her­denken op gevoel hebben gemaakt.

Muse­um Huis Doorn wil ook graag in de ten­toon­stelling het ver­haal van de Bijlmer­ramp opnemen.

Het was een, soms ook emo­tion­eel gesprek over ver­halen en mogelijk objecten bin­nen deze nationale ten­toon­stelling het ver­haal van de Bijlmer­ramp zou kun­nen vertellen.

Wil je ook uitn­odigin­gen ont­van­gen voor onze verza­mel­bi­jeenkom­sten? Schri­jf je hier in op onze nieuws­brief (en uitn­odig­ingsli­jst)!

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Diep Geworteld. Nalatenschap van 30 jaar Bijlmervliegramp

Herdenken

Diep Geworteld. Nalatenschap van 30 jaar Bijlmervliegramp

Middels een drieluik staan we stil bij de impact die de ramp 30 jaar na dato nog altijd heeft.