SHEBANG PRESENTEERT: The art and practice of experiencing/Becoming our space door Glenn Helberg

Het is weer tijd voor een SHEBANG update want we naderen de slot­bi­jeenkomst van het eerste deel van The art and prac­tice of experiencing/Becoming our space, het vierde Issue van SHEBANG onder lei­d­ing van gastcu­ra­tor Glenn Hel­berg. Hel­berg nodigt diverse kun­ste­naars, denkers en woord­vo­erders van dias­porische gemeen­schap­pen uit om bij en tot elka­ar te komen.

2 maart: bijeenkomst 5
Op 2 maart zal de vijfde en bin­nen dit blok laat­ste bijeenkomst plaatsvin­den. Per­form­ers Eva Croes, Lenny Hen­drixx, Edwina Hodge, Tatiana Nico­laas, Karpachii en Imel­da Lynch vertellen en tonen ieder vanu­it hun eigen kracht over verdeel en heers als sys­temisch kolonisatie mech­a­nisme in, op en tussen de eilan­den en Ned­er­land. We ervaren de wind, het water, de oceaan als verbindende ele­menten. We stellen onszelf en elka­ar de vraag: hoe komt het dat als ik mij tot jou wend, jij je van mij afkeert?


We hebben weliswaar vri­jheid, maar ervaren geen ruimte

Het West­erse, kolo­niale denken en han­de­len is gericht op ont­menselijk­ing, en verdeel-en-heersmech­a­nis­men. Een strate­gie die door kolonis­ten werd toegepast om con­t­role te behouden over bevolkingen—door deze opzettelijk te verde­len en tegen elka­ar op te zetten. Deze tac­tiek is struc­tureel toegepast tij­dens peri­odes van kolonisatie en slav­ernij, en het is onthut­send hoe effec­tief het was in het onder­drukken van gemeen­schap­pen en het hand­haven van de macht door een kleinere groep mensen. Hoewel de slav­ernij is afgeschaft, is ons denken, ons lichaam, en daarmee ons dagelijks doen nog doortrokken van kolo­niale waarhe­den en mech­a­nis­men. Deze onder­drukkende denk-con­struc­ties ont­ne­men gemeen­schap­pen van kleur de lev­en­sruimte om zichzelf te zijn. Met het door­breken van deze waarhe­den in lichaam en geest kun­nen wij de ruimte ervaren om verdeel en heers-mech­a­nis­men te overkomen. We hebben weliswaar vri­jheid, maar ervaren geen ruimte.

Beeld: Fré Calmes (Hiro Kami)

The art and prac­tice of experiencing/Becoming our space
The art and prac­tice of experiencing/Becoming our space is een cre­atief pro­ces van maak­sessies en ten­toon­stellin­gen. Mak­ers en kun­ste­naars onder­zoeken hoe verdeeld­heid tussen dias­porische gemeen­schap­pen en onder­drukking van identiteit(en) door­bro­ken kun­nen wor­den. Met als uit­gangspunt de gedachte dat we zow­el indi­vidueel als gemeen­schap­pelijk met elka­ar ver­bon­den zijn door spir­i­tu­aliteit, herken­baar zijn voor elka­ar door gedeelde (taal)codes, zicht­baar zijn voor elka­ar in voorkomen, en tegelijk­er­ti­jd geken­merkt wor­den door een geschiede­nis van onzichtbaarheid.

Denkers, mak­ers en kun­ste­naars uit de ver­schil­lende dias­porische gemeen­schap­pen wor­den uitgen­odigd om geza­men­lijk de verbind­ing tussen lichaam en geest te maken—door ruimte te creëren en te claimen. Beeldend kun­ste­naars Aly­dia Wev­er, Raul Bal­ai en Fré Calmes vor­men de artistieke rode draad van deze bijeenkomsten—die hier­na als inspi­ratie dienen om tot een geza­men­lijk kunst­werk in een vol­gend project te komen. Een ver­vol­gpro­ces waar­bij het maakpro­ces indi­vidu­ele aspecten over­sti­jgt, en een col­lec­tief helingsritueel wordt, dat lei­dt tot een kunst­werk waar­bij de vier­ing van een­heid en de gebun­delde kracht van dias­porische groepen cen­traal staan.

Bijeenkom­sten (deel 1)
Tij­dens de eerste bijeenkomst van The art & prac­tice of expe­ri­enc­ing /Becoming our space hebben we het ver­haal van de achterge­bleven Afrika­nen en de tot slaaf gemaak­te Afrika­nen tegen­over elka­ar gezet. Met het naar boven halen van het door de kolonisator ingezette mech­a­nisme van verdeel en heers, werd duidelijk dat dit een sys­teem is en dat de naza­t­en elka­ar niet verkocht hebben.

Bij de daaropvol­gende bijeenkomst ston­den de ver­halen van de Mar­rons en Suri­naams-Inheem­sen cen­traal. We hoor­den over de ont­moetin­gen, het elka­ar helpen en veerkracht. Tegelijk­er­ti­jd voerde iedere groep een eigen ver­woede stri­jd van verzet tegen de kolonisator. De vre­desver­dra­gen die de kolonisator door het aan­houdend verzet was aange­gaan met de ver­schil­lende groepen, bleven als sys­te­men van onder­drukking, de verdeeld­heid tussen de ver­schil­lende Mar­rons en Suri­naams-Inheemse groepen in stand houden.
Tij­dens bijeenkomst van 9 decem­ber hoor­den en voelden we hoe ver­schil­lende Suri­naamse gemeen­schap­pen die onder andere door ontvo­er­ing en mis­lei­d­ing aangezet tot con­trac­tar­beid, weinig van elka­ar en nog zovele gen­er­aties lat­er van zichzelf weten. Met het besef van ont­wortel­ing en de gesprekken over de vooro­orde­len over elka­ar, is waar de stap­pen tot heling besloten liggen.

Op 26 jan­u­ari heeft de vierde bijeenkomst plaats­gevon­den. Deze avond maak­ten we de beweg­ing van Suri­name naar Curaçao. We hoor­den dat taal als instru­ment is ingezet om verdeeld­heid sys­temisch voort te zetten, en hoe dit door­w­erkt in het hebben van toe­gang tot sociale posi­ties. Bek­ijk hier de foto’s van deze bij­zon­dere bijeenkomst:

Foto’s door: Gwen van der Zwan

SHEBANG PRESENTEERT: The art and prac­tice of experiencing/Becoming our space door Glenn Hel­berg
Datum:
2 maart 2024
Tijd: Deur open 19.30 uur, start 20.00 uur.
Locatie: Het­ten­heuvel­weg 8, Ams­ter­dam Zuidoost. De bijeenkomst is bij te wonen bij SHEBANG Amsterdam—in ste­den­bouwkundig ontwikkel­ge­bied Ams­tel III in een leegstaand bedri­jf­s­pand vlak­bij met­ro­sta­tion Bullewijk.
Aan­melden via: info@shebangamsterdam.nl

Gastcurator:Glenn Hel­berg
Mak­ers: Aly­dia Wev­er, Fré Calmes, Raul Bal­ai
In samen­werk­ing met: Kim­ber­ley Smit

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

SHEBANG

Cultuur lab. Vanuit de disciplines – theater, kunst en erfgoed verbindt SHEBANG aanstormende en gevestigde makers en denkers onder de hoede van een curator, om samen in drie maanden interdisciplinair werk te produceren in reactie op lokale en globale ontwikkelingen. Een initiatief van het Bijlmer Parktheater, CBK Zuidoost en Imagine IC.