SHEBANG: Nieuwe creatieve hotspot landt in Amsterdam Zuidoost

In juni gaat een uniek ini­ti­atief in Ams­ter­dam Zuidoost van start: SHEBANG. SHEBANG is een hybride maak- en belev­ingsplek op de kruis­ing van kun­st, cul­tu­ur en maatschap­pelijke urgen­ties, opgericht door drie geves­tigde cul­tu­urin­stellin­gen van Zuidoost, Imag­ine IC, CBK Zuidoost en het Bijlmer Park­the­ater. Vanu­it de kerndis­ci­plines – the­ater, kun­st en erf­goed verbindt SHEBANG aanstor­mende en geves­tigde mak­ers en denkers onder de hoede van een cura­tor, om samen in drie maan­den inter­dis­ci­plinair werk te pro­duc­eren in reac­tie op lokale en glob­ale ontwikkelingen. 

Op 11 juni start de eerste groep van vijf nationale en inter­na­tionale kun­ste­naars met een artistiek onder­zoek onder de hoede van gastcu­ra­tor Richard Kofi (NL). De kun­ste­naars zijn Smi­ta James (NL), Adama Del­phine Fawun­du (USA), Rohan Ayinde (UK), Poern­i­ma Gob­ard­han (NL) en Des­ta Deek­man (NL). In hun project ‘Rad­i­cale Ruimte’ kop­pe­len zij ver­beeld­ing en activisme uit Ams­ter­dam Zuidoost aan groot­st­edelijke ontwik­kelin­gen in Brix­ton (Lon­den) en Harlem (New York). Met SHEBANG wor­den nieuwe ste­den­bouwkundi­ge ontwik­kelin­gen in Zuidoost vanu­it cul­turele per­spec­tieven becom­men­tarieerd. Door inter­ac­tie met bewon­ers, winke­liers en onder­zoek­ers bren­gen zij per­for­mances, gesprekken, voor­dracht­en en een exposi­tie die verder groeit naar­mate het onder­zoek vordert. Na een werkpe­ri­ode van drie maan­den vol­gt de finis­sage, waar­na het stok­je wordt overge­dra­gen aan een nieuw artistiek team. De reeks start op vri­jdag 11 juni met een pub­lieke per­for­mance door danseres en chore­ograaf Poern­i­ma Gobardhan. 

SHEBANG is een nomadis­che plek in het Ams­tel III-gebied, nabij sta­tion Bullewijk. Voor Rad­i­cale Ruimte vormt Prospect Eleven, cre­atieve broed­plaats en werk­plek voor onderne­mers, de eerste uit­vals­ba­sis. Met SHEBANG werken de drie ini­ti­atiefne­mers aan een hogere dichtheid voor cul­tu­ur in het stads­deel. Daar­naast zien zij toekomst in de ontschot­ting en ver­meng­ing van artistieke en niet-artistieke dis­ci­plines en spe­len zij met het hybride aan­bod van SHEBANG samen in op een divers pub­liek. Daar­bij betrekken zij ook andere part­ners. In dit gebied wor­den tien­duizen­den nieuwe wonin­gen gebouwd. Het huidi­ge bedri­jven gebied Ams­tel III trans­formeert naar een nieuw stuk Bijlmer­meer waar wonen, werken en recreëren samen­gaan. In deze con­text zal SHEBANG zich de komende maan­den ontwikke­len, onder­s­te­und door stads­deel Zuidoost en het Ams­ter­dams Fonds voor de Kun­st. Doel is dat SHEBANG op ter­mi­jn een per­ma­nente plek kri­jgt in Ams­tel III.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.