Scholen op bezoek bij Imagine IC

Naast de reg­uliere activiteit­en zoals verza­melge­sprekken, bijeenkom­sten en meer, ver­welkomen we bij Imag­ine IC ook klassen van ver­schil­lende richtin­gen en niveaus voor een ken­nis­mak­ing met erf­goed en erf­goed­de­moc­ra­tie. Scholen zoeken de verbind­ing met erf­goed vaak vanu­it de inter­esse van de stu­den­ten en/of de aansluit­ing met de oplei­d­ing of richt­ing die gevol­gd wordt. Dit zorgt voor ver­rijk­ende en waarde­volle inzicht­en voor het verdere schoolse tra­ject en de ontwik­kel­ing van de stu­dent naar pro­fes­sion­al in het werkveld en de maatschappij.

Dit is een gast­blog geschreven door onze edu­catie medew­erk­er Priscilla.

Afgelopen maand ver­welkomde Imag­ine IC twee scholen uit het hoger onder­wi­js. Voor deze groepen bieden wij een ken­nis­mak­ing met Imag­ine IC in de vorm van een pre­sen­tatie over onze meth­od­es, activiteit­en en aan­pak rond erf­goed. Verder ont­dekken ze ook onze show­case: Vit­rine van Zuidoost en de eventuele tijdelijke ten­toon­stellin­gen die wij op dat moment in huis hebben. Eventueel kan het bezoek wor­den aange­vuld met een work­shop rond een van onze methodes. 

Dins­dag 6 feb­ru­ari was allereerst Mont­fort Uni­ver­si­ty uit Leices­ter aan de beurt. Deel­ne­mers waren stu­den­ten vanu­it ver­schil­lende oplei­din­gen bin­nen de school die zich alle­maal kon­den opgeven, als zij die inter­esse had­den, voor een cul­turele excur­sie naar Ams­ter­dam met als focus Black His­to­ry and Colonialism.

Onze collega’s Zoë (verza­mel­netwerk­er) en Priscil­la (Edu­catie) gaven de pre­sen­tatie en bijbe­horende rondlei­d­ing over Zuidoost en de rol van erf­goed in dit stads­deel. Hier­mee kre­gen de deel­ne­mers meer inzicht in de geschiede­nis van dit stads­deel en hoe gebeurtenis­sen, momenten en uitin­gen toen, en nu nog, een impact hebben op de Ned­er­landse samen­lev­ing en de stigma’s die nog steeds aan­wezig zijn als men denkt aan Zuidoost en de Bijlmer. 

Na een bezoek aan de vit­rine en de maque­tte van AZC Marke­lo hebben onze collega’s de deel­ne­mers meegenomen in een work­shop met onze meth­ode Emo­tienetwerken met als erf­goed­ca­sus de maque­tte. Welke emoties komen naar boven als je kijkt naar een plek mid­den in Ned­er­land waar mensen die hun land ontvlucht­en een tijdelijk ’thuis’ vinden? 

De gesprekken die hieruit voortk­wa­men waren heel waarde­vol en zorgde voor verassende inzicht­en. Emoties ver­schilden van, “dat men blij moet zijn dat ze onder­dak hebben”, tot aan “dat het recht om woon­voorzien­ing te hebben een mensen­recht is”. Ook de ont­dekking dat het lev­en niet alti­jd even makke­lijk is in een AZC zorgde voor een andere kijk bij de deel­ne­mers. We sloten de sessie af met een film van Karen G., die de maque­tte heeft gebouwd. De ocht­end werd beschouwd als een goede en waarde­volle start voor de rest van de excur­sie en was zek­er voor her­hal­ing vatbaar! 

De mas­ter Design Cul­tures van het VU kwam op woens­dag 7 feb­ru­ari langs. De opzet voor deze mid­dag was ongeveer het­zelfde als die voor Mont­fort, minus de work­shop. Voor het vak Arts & Crafts of Dutch Design vin­dt jaar­lijks het eerste col­lege plaats bij Imag­ine IC. De docent begint het col­lege eerst met een the­o­retisch kad­er over het vak en de inhoud. Het tweede gedeelte was een pre­sen­tatie van Imag­ine IC. Onze directeur Danielle Kui­jten gaf de pre­sen­tatie en lei­d­de samen met Priscil­la de deel­ne­mers rond. Het col­lege is een start­punt voor het verder uitwerken van een pre­sen­tatie door de stu­den­ten rond een object uit Zuidoost in het kad­er van Dutch Design. Hopelijk hebben we de stu­den­ten kun­nen inspir­eren om een goede keuze te maken! 

Ook een van onze educatieve programma’s boeken? Alle informatie is hier te vinden.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.