Queering the Collections

Imag­ine IC is aanges­loten bij ‘Queer­ing the Col­lec­tions’. Musea, bib­lio­theken en archieven zijn van en voor iedereen. Maar kan iedereen zich ook herken­nen in de col­lec­ties? Zon­der twi­jfel bevat­ten de col­lec­ties in Ned­er­land erf­goed dat iets vertelt over mensen die wij nu lhbt’ers noe­men. Toch zien we daar vri­jwel niets van. Hier­door bli­jven deze getu­igenis­sen onzicht­baar en lijken ze zelfs niet te bestaan.

Een ini­ti­atief van IHLIA. IHLIA probeert dit in samen­werk­ing met andere instellin­gen te veran­deren en wil met dit ini­ti­atief musea inspir­eren en prikke­len om anders naar hun col­lec­tie te kijken. En daarmee zoge­noemd hun col­lec­ties te queeren.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.