Nu terug te luisteren: Podcast Queer Geschiedenismaand 2022 bij Local Wave

Vri­jdag 9 decem­ber was het Paarse Vri­jdag. Paarse vri­jdag is de dag dat hoge scholen en uni­ver­siteit­en paars kleuren als ste­un­be­tuig­ing voor stu­den­ten en docen­ten uit de queer com­mu­ni­ty. Er zijn nog steeds veel queer mensen die door hun sekse en/of sek­su­aliteit gepest of gedis­crim­i­neerd wor­den bin­nen hun studieomgev­ing. Naast de aans­poring om uni­ver­siteit­en en hoge scholen door heel Ned­er­land paars te kleuren richt de organ­isatie achter Paarse Vri­jdag zich ook op con­crete belei­dsver­be­ter­ing. Paarse Vri­jdag is een ini­ti­atief van COC Ned­er­land.  

Imag­ine IC en Black Mat­ter NL kwa­men eerder dit jaar samen om ook een bij­drage te lev­eren aan de zicht­baarheid van men­tal health. Met name in de Black Queer Com­mu­ni­ty. In deze pod­cast delen de tafel­gas­ten open­har­tig hun ervarin­gen over opgroeien in zow­el de queer als de black com­mu­ni­ty. Zo wordt er gepraat over de vooro­orde­len vanu­it anderen en vanu­it jezelf. 

Ook wordt er gekeken naar de rol van hun sek­su­aliteit op hun iden­titeitsvorm­ing en hun men­tale gezond­heid. Wat is voor onze gas­ten nou een safe space?

Bek­ijk en beluis­ter de pod­cast terug op ons YouTube kanaal.

In deze opna­men zij te zien:
- Jules Rijssen, Verza­mel­netwerk­er bij Imag­ine IC
- Yessi­ca van den Berg, Host en oprichter van Black Mat­ter NL
- Andre Reed­er, film­mak­er en soci­aal werk­er
- Ira Kip, mul­ti­dis­ci­plinaire ver­halen­verteller, the­ater­regis­seur, eve­nals een schri­jver en cre­atief pro­du­cent
- Raymill Helstone

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.