Nieuwe vacature: Bestuurslid Imagine IC (gesloten)

Bestuurslid Imagine IC met een profiel op bedrijfsvoering, HR en juridische zaken

De organ­isatie Imag­ine IC gaat voor een samen­lev­ing waarin iedereen gelijk­waardig mee­doet. Voor een stad waarin alle stem­men gelden. Om daaraan vorm te geven gaan wij voor erfgoeddemocratie.

Omdat erf­goed vertelt wie we samen zijn, en wie we willen wor­den, heeft iedereen daarin een stem. Imag­ine IC is daarom een open vlo­er voor onder­han­del­ing over de samen­stelling van de col­lec­tie Amsterdam.

Met veel ver­schil­lende mensen geven we beteke­nis aan de din­gen die er toe doen. We innov­eren de manier waarop we hierover het gesprek voeren. Met part­ners in het erf­goed­veld delen we onze exper­tise en ontwikke­len we democ­ra­tis­che erfgoedmethodologie.

Bestu­ur Imag­ine IC hanteert een organ­isatiemod­el van bestu­ur en directeur en past de Gov­er­nance Code Cul­tu­ur toe. Het bestu­ur opereert vanu­it een col­lec­tieve ver­ant­wo­ordelijkheid. De werkre­latie tussen bestu­ur en directeur is transparant en con­struc­tief. Het bestu­ur geeft gevraagd en ongevraagd advies en is daarmee klankbord en spar­ring­part­ner voor de directeur. Het bestu­ur bestaat uit 6 per­so­n­en en er is een vaca­ture voor een kan­di­daat met het profiel bedri­jfsvo­er­ing, HR en juridis­che zaken.

Het bestu­ur ver­gadert ten­min­ste vijf­maal per jaar. De ver­gaderin­gen vin­den plaats op de op het kan­toor van Imag­ine IC in Ams­ter­dam Zuidoost. Bestu­ursle­den zijn betrokken bij de voor­berei­d­ing, de imple­men­tatie en het bewak­en van de uitvo­er­ing van het alge­meen beleid, het ver­tal­en ervan naar acties en pro­jecten en het finan­ciële en inhoudelijke jaarver­slag. Alle bestu­ursle­den zijn onbe­zoldigd betrokken. Voor de samen­stelling van het bestu­ur wordt gestreefd naar diver­siteit in diverse opzichten.

De kan­di­daat:

  • heeft strate­gisch en belei­ds­matig inzicht;
  • heeft actuele sig­nif­i­cante bestu­urlijke en/of andere rel­e­vante (werk)ervaring en exper­tise bin­nen het werkveld van Imag­ine IC en beschikt over een rel­e­vant netwerk;
  • heeft sig­nif­i­cante werk­er­var­ing, ken­nis van en ervar­ing met bedri­jfsvo­er­ing, HR en juridis­che zak­en vanu­it een sturende rol (bin­nen een cul­turele sec­tor of het bedri­jf­sleven) en heeft naast ken­nis ook een rel­e­vant netwerk dat kan wor­den ingezet;
  • heeft het ver­mo­gen om een advis­erende en toezichthoudende rol in teamver­band uit te oefe­nen en lev­ert een bij­drage aan het gemeen­schap­pelijke resultaat;
  • ken­nis van zak­en om de hoofdli­j­nen van het totale beleid te kun­nen beo­orde­len; beschikt over een helikopterview;
  • kan authen­tiek en onafhanke­lijk oper­eren in een com­plex poli­tiek-bestu­urlijk en maatschap­pelijk krachtenveld;
  • is onafhanke­lijk en heeft geen belan­gen bij de organ­isatie. Kan­di­daat-leden die in een belan­gen­con­flict kun­nen komen, wor­den uitgesloten.

Procedure:

De pro­ce­dure zal bestaan uit gesprekken met de direc­tie en diverse bestu­ursle­den. Reac­ties (brief + cv) ont­van­gen we graag uiter­lijk op 15 jan­u­ari 2023 (inmid­dels gesloten).

*Foto: Een van de vele verza­melge­sprekken die Imag­ine IC organ­iseert. Meer over wat we doen hier.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.