Nieuwe directeur Imagine IC

Ams­ter­dam, 1 maart 2023 

Het bestu­ur van Sticht­ing Imag­ine IC maakt van­daag bek­end dat Daniëlle Kui­jten is benoemd tot directeur. Daniëlle was al enige tijd waarne­mend directeur en zal vanaf 1 maart 2023 haar nieuwe rol gaan vervullen. 

Daniëlle Kui­jten: “Imag­ine IC is voor mij een bij­zon­dere en inspir­erende plek waar met par­tic­i­patief erf­goed­w­erk ruimte wordt gemaakt voor inclusieve nar­ratieven. Hier­door wordt gew­erkt aan een vrucht­bare bodem voor maatschap­pelijke debat­ten over ons verleden, heden en toekomst. Ik kijk er dan ook naar uit om met het team het gesprek omtrent erf­goed verder te ontwikke­len en zo onze eigen­ti­jdse visie op erf­goed uit te voeren.“ 

Daniëlle Kui­jten werk­te geruime tijd buiten de erf­goed­sec­tor, alvorens zij in 2011 aan de Rein­wardt Acad­e­mie in Ams­ter­dam met de Mas­ter Muse­ol­o­gy begon. Vanaf 2012 realiseerde zij als free­lancer ver­schil­lende par­tic­i­patieve pro­jecten voor Imag­ine IC, om lat­er als co-cura­tor in dienst te tre­den. Vanu­it haar rol bij Imag­ine IC sluit ze met regel­maat aan als adviseur bij col­le­ga erf­goedin­stellin­gen als het nieuwe inclusieve verza­mel strate­gieën betre­ft. Naast haar werk bij Imag­ine IC is Daniëlle actief bij ICOM (inter­na­tion­al coun­cil of muse­ums), momenteel in de rol van voorzit­ter van COMCOL, het inter­na­tionale comité gericht op het delen van ken­nis over de prak­tijk, the­o­rie en ethiek van verza­me­len en verza­melin­gen. Inter­na­tion­aal is zij een veel­gevraagde sprek­er over thema’s als par­tic­i­patief en heden­daags collectioneren. 

Amy Koop­man­schap, voorzit­ter van het bestu­ur van Sticht­ing Imag­ine IC felici­teert Daniëlle Kui­jten van harte met haar benoem­ing tot directeur: “Het bestu­ur is bij­zon­der blij te kun­nen aankondi­gen dat Daniëlle Kui­jten is benoemd als de nieuwe directeur. Daniëlle kent de sticht­ing als geen ander en is daar­naast door haar staat van dienst en groot nation­aal en inter­na­tion­aal netwerk bij uit­stek in staat samen met het per­son­eel van de sticht­ing een over­tu­igende lange ter­mi­jn­visie voor Imag­ine IC te ontwikke­len en uit te voeren. Wij wensen haar veel suc­ces.” 

Over Imag­ine IC 

Imag­ine IC is een erf­goe­dor­gan­isatie die vanu­it Zuidoost actief is als een open vlo­er waar par­tic­i­patieve gesprekken wor­den gevo­erd over het erf­goed. Met veel ver­schil­lende mensen geven we beteke­nis aan de din­gen die ertoe doen. We innov­eren de manier waarop we hierover het gesprek voeren. Met part­ners in het erf­goed­veld delen we onze exper­tise en ontwikke­len we democ­ra­tis­che erfgoedmethodologie. 

You can read the Eng­lish trans­la­tion here

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.