Nieuwe collega: Annemiek!

We hebben sinds kort een nieuwe col­le­ga op bedri­jfsvo­er­ing: Anne­miek! Voor jul­lie stelt ze zich hieron­der voor:

Anne­miek Teesing is onze nieuwe bedri­jfsvo­erder. Zij zal zich onder andere bezighouden met de finan­ciële zak­en, per­son­eel­sza­k­en en huisvest­ing voor twee dagen in de week. Anne­miek heeft een brede werk­er­var­ing in de erf­goed­sec­tor. Momenteel is ze ook werkza­am als free­lance kun­sthis­tori­cus voor een par­ti­c­uliere kun­st­sticht­ing en als zake­lijk assis­tent voor de Sticht­ing Muziek aan Bed. Eerder werk­te zij als bureau­coör­di­na­tor voor de beroepsv­erenig­ing voor interieu­rar­chi­tecten en daar­voor onder andere bij DEN, ICN en het NAi.

‘Imag­ine IC heeft het begrip erf­goed voor­goed veran­derd in de cul­turele sec­tor. Door de bot­tom-up benader­ing, het voeren van gesprekken en het onder­zoek is het per­spec­tief geheel gewi­jzigd. Ik vind het bij­zon­der om op de achter­grond in deze organ­isatie mee te kun­nen werken!’

En Imag­ine IC wenst Anne­miek een warm welkom bij het team! 

Als je Anne­miek wil bereiken kun je een email sturen naar bedrijfsvoering@imagineic.nl

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.