Mavis Hofwijk en het Mes van Johannes van Dam

Mavis Hofwijk van het Suri­naams Buf­fet heeft een bij­zon­dere pri­js ont­van­gen waar we graag aan­dacht aan best­e­den. In sep­tem­ber 2022 heeft mevrouw Hofwijk het Mes van Johannes gekre­gen, een pri­js ver­noemd naar culi­nair jour­nal­ist Johannes van Dam (1946 — 2013).

Het was een feestelijke bijeenkomst waar­bij Jon­ah Freud als voorzit­ter van het bestu­ur van de Sticht­ing Gas­tronomis­che Bib­lio­theek en mooie speech hield.

Het bestu­ur van de Sticht­ing Gas­tronomis­che Bib­lio­theek reikt elk jaar een mes van Johannes uit aan een per­soon die zich op een of andere manier zeer ver­di­en­stelijk heeft gemaakt voor gas­tronomie in Nederland.

Waarom een mes? Johannes van Dam was behalve culi­nair jour­nal­ist en verza­me­laar van kook­boeken een groot messen fanaat. Bij het uitru­imen van zijn huis na zijn over­li­j­den wer­den er tussen de 200–300 messen gevon­den die alle­maal iets eigens had­den. De meest bij­zon­dere zijn opgenomen in de col­lec­tie van de gas­tronomis­che bib­lio­theek waar ook alle culi­naire boeken van Johannes een plek hebben gekre­gen. De col­lec­tie bevin­dt zich in het Allard Pier­son muse­um wat vroeger de bij­zon­dere col­lec­ties werd genoemd en is voor iedereen toegankelijk.

Het plan om iets te doen met deze grote col­lec­tie messen was geboren en daaruit rolde het idee om elk jaar een mes weg te geven. Mevrouw Hofwijk heeft het vierde mes gekregen.

Eerder ontvin­gen: Mac van Dinther, voor zijn jaren­lange inzet als culi­nair jour­nal­ist voor de Volk­skrant, Jan­ny van der Hey­den, voor haar niet afla­tende vrolijke en energieke bij­drage aan de ken­nis over eten in ons land en Cees Holtkamp, als beste ‘koeken­bakker’.

We zijn als Imag­ine IC onwi­js trots dat we zo veel met mevrouw Hofwijk en het Suri­naams Buf­fet mogen werken én natu­urlijk regel­matig mogen geni­eten van haar kookkunsten.

Het werk van Mavis Hofwijk stond cen­traal in het project Van Reiger tot Pom, die nu nog als inter­ven­tie te zien is in de Vit­rine van Zuidoost.

Met dank aan Sticht­ing Gas­tronomis­che Bib­lio­theek, het Allard Pier­son, Muse­um van Loon en het Suri­naams Buffet.

Cred­it: Imag­ine IC door Les Adu

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.