Installatie Black Lives Matter Zuidoost

Op het Nel­son Man­de­la­park kwa­men op 10 juni 2020 duizen­den buurt­be­won­ers bijeen om te pro­test­eren. In sol­i­dariteit met de gebeurtenis­sen in Ameri­ka en van­wege onze eigen stri­jd tegen insti­tu­tion­eel racisme.

Wij als kun­st en cul­tu­ur in Zuidoost onder­schri­jven de stri­jd tegen insti­tu­tion­eel racisme. Onze organ­isaties zetten zich al sinds ons ontstaan in voor de hele buurt. Inclu­siviteit is hier de norm! En toch zijn ook wij nog niet klaar! Deze instal­latie staat sym­bool voor onze geza­men­lijke missie om de stri­jd voor te zetten.

Deze instal­latie toont een deel van de handge­maak­te protest­bor­den in com­bi­natie met typografie van ontwer­p­er Lev­i­son Gijsbertha.

De instal­latie is gere­aliseerd in samen­werk­ing met The Black Archives, onder andere organ­isator van de Ams­ter­damse Black Lives Mat­ters protesten. Met dank aan de vele buurt­be­won­ers voor de protestborden.

Afzen­der: ALTRE / Black Archives / Bijlmer Park­the­ater / CBK Zuidoost / Heester­veld Cre­ative Com­mu­ni­ty / Imag­ine IC / LOLA BAE / LOLA Buiten­post / Open Ate­liers Zuidoost / OSCAM / New Metrop­o­lis / Sticht­ing Kaz­erne Reigers­bos / Stu­diomei­boom (Sticht­ing Metro Projects — Bijlmer­bios — Metro Movies) / New Metrop­o­lis Zuidoost / Imag­ine IC / Vinger.NL / WETheCity

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.