Imagine IC op uitwisseling van FuturoPresente bij Atelier Héritage in Turijn

Mid­den mei bracht­en Jules en Eline namens Imag­ine IC een werk­be­zoek aan Turi­jn in het kad­er van Futur­o­P­re­sente, een uitwissel­ing­spro­gram­ma gericht op samen­werk­ing tussen Ned­er­land en Ital­ië. Voor deze uitwissel­ing werk­ten we samen met Ate­lier Héritage. We maak­ten we ken­nis met elka­ars (net)werk en werk­ten samen aan twee work­shops voor pri­mair en voort­gezet onderwijs

Dag 1. Flashback en Book fair 

Na een korte vlucht en bus­reis maak­ten we ken­nis met de vrien­delijke stad Turi­jn door een wan­del­ing te mak­en naar onze eerste stop: FLASHBACK. Hier ont­moet­ten we Mari­achiara van Ate­lier Her­itage voor een Ital­i­aanse lunch en een bezoek aan de ten­toon­stelling “Una vita migliore”. De ten­toon­stelling gaat over de archieven van het pand, waar tot 1983 een weeshuis in geves­tigd was. We maak­ten hier ken­nis met Alessan­dro Bulgi­ni, de cura­tor van de ten­toon­stelling en met Ginevra Puc­ci, directeur van Flash­back. Er ontstond een gesprek over de manier waarop archief­ma­te­ri­aal, heden­daagse ver­halen van betrokke­nen en gebruik van de ruimte samenkomen in de ten­toon­stelling. Thema’s waar we als Imag­ine IC ook dagelijks mee werken. 

Lat­er op de mid­dag bracht­en we een bezoek aan de Inter­na­tion­al Book Fair in Lin­got­to, de oude Fiat fab­riek. Mensen vanu­it heel Ital­ië bren­gen die dagen een bezoek aan deze book fair, die enorm is en waar voor lez­ers van jong tot oud zoveel inspir­erends mee te mak­en en te kri­j­gen is. We sloten de dag af met heer­lijk en gezel­lig din­er in een restau­ran­t­je dat lokaal eten serveert.

Dag 2: Workshopdag

Na een espres­so (of twee) stond de ocht­end in het teken van twee work­shops: een voor pri­mair en een voor voort­gezet onder­wi­js op IC “Aris­tide Gabelli”.

In bei­de work­shops werk­ten we in het Engels en Ital­i­aans. Leer­lin­gen van de klassen hielpen mee met het ver­tal­en van zin­nen en woor­den bei­de kan­ten op. In bei­de work­shops hebben we work­shops van Ate­lier Héritage ver­rijkt met Emo­tienetwerken, waar­bij we samen hebben gekeken in welke vorm dit het beste zou passen. Voor ons was het dus ook een nieuwe manier om Emo­tienetwerken te kop­pe­len aan andere edu­catieve werkvor­men en te kijken of ze elka­ar kun­nen versterken. 

Het was bij­zon­der om mee te mak­en en het ent­hou­si­asme van leer­lin­gen mee te kri­j­gen. We gin­gen met nieuwe ideeën, ook voor toekom­stige samen­werk­ing, bij de work­shops vandaan. 

Na een veg­e­tarische lunch bij Lab­o­ra­tori di Bar­ri­era — Com­mu­ni­ty hub sloten we de mid­dag aan bij “Beyond the Bar­ri­er: BTB”, een con­fer­en­tie in samen­werk­ing met de school waar we de work­shops gaven IC “Aris­tide Gabel­li”. Jules en Mari­achiara pre­sen­teer­den hier enkele reflec­ties op de work­shops en het werk dat we doen. Daar­naast waren er aller­lei betrokke­nen bij het edu­catieve veld, docen­ten en enkele gas­ten van een Franse school, die ook inzicht­en met betrekking tot het geven inclusief onder­wi­js deelden. De voer­taal was Ital­i­aans, dus we namen ons voor om voor een vol­gende keer de taal ons meer eigen te maken.

Dag 3: Scuola Centro Civico en ISTORETO

We sloten af bij ISTORETO — Piemon­tese Insti­tu­ut voor de geschiede­nis van het verzet en de heden­daagse samen­lev­ing “Gior­gio Agosti”. Hier ont­moet­ten we Bar­bara Berru­ti, de directeur van het archief en enkele edu­catiemedew­erk­ers. Ook hier ontstond een inter­es­sant gesprek over onder andere per­soon­lijke archieven en de manier van hier­mee omgaan. 

De derde dag ston­den er nog twee bij­zon­der plekken voor ons op het pro­gram­ma. Eerst bracht­en we een bezoek aan Scuo­la Cen­tro Civi­co, een edu­catief cen­trum, opgezet vanu­it het edu­catie departe­ment van de gemeente Turi­jn. We wer­den hier hartelijk ont­van­gen en hebben we alle ruimtes mogen zien waar ze een zeer divers pro­gram­ma aan­bieden voor kinderen en jon­geren op het gebied van kun­st en cul­tu­ur. De ruimtes zijn prachtig ingericht, alles gemaakt door kinderen en jongeren. 

We sloten ons bezoek af met een gezel­lige lunch met Mari­achiara en namen ons geza­men­lijk voor dat dit niet het einde, maar het begin van een mooie samen­werk­ing is.

Futur­o­P­re­sente is een jaar van cul­tu­ur voor kinderen en jongvol­wasse­nen (film, lit­er­atu­ur, podi­umkun­sten), met de focus op samen­werk­ing tussen Ned­er­land en Ital­ië. Een spe­ci­aal pro­gram­ma van de Ambas­sade en Con­sulaat-Gen­er­aal van Ned­er­land in Ital­ië en vier grote Ned­er­landse cul­turele instellin­gen (Per­form­ing Arts Fund NL, Dutch Foun­da­tion for Lit­er­a­ture, Dutch Cul­tur­al Par­tic­i­pa­tion Fund, SeeNL — films uit Nederland)

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.