Heero Viel draagt zijn biografisch archief over aan het Stadsarchief Amsterdam

Woens­dag 9 novem­ber is het eerste biografis­che archief vanu­it Imag­ine IC naar het Stad­sarchief Ams­ter­dam overge­bracht. Het betre­ft het biografis­che archief van Heero Viel. 

Heero Viel en Hoofd Col­lec­ties Migiza Victoriashoop

Heero Viel is geen onbek­end gezicht bij Imag­ine IC. Al sinds 1971 woont Heero in de Bijlmer­meer. Hij heeft zich voor­namelijk bezigge­houden op soci­aal-cul­tureel gebied onder anderen als tiener-jon­geren­werk­er. Ook was hij betrokken bij organ­isaties en verenigin­gen zoals Sticht­ing Krater the­ater, buurthuizen en Groen­Links,. Heero heeft een aanzet gegeven via een motie waar­door het ven­ster van de Bijlmer­meer mogelijk werd gemaakt. Door de jaren heen heeft hij hier mate­ri­aal voor verzameld. 

Het archief van Heero zit vol met het vele werken wat hij in zijn lev­en heeft ver­richt. Tevens weer­spiegelt het welke veran­derin­gen er in de Bijlmer­meer hebben plaats­gevon­den. Zijn col­lec­tie bestaat uit kran­ten, foto’s, artike­len pro­ces gebon­den infor­matie en een biografie. Heero is het start­punt van het aan­leggen van het Buurtarchief. Het archief van Heero Viel rep­re­sen­teert een deel van de geschiede­nis van de Bijlmer.

Imag­ine IC heeft veel ervar­ing met par­tic­i­patief verza­me­len en hier­door vullen Imag­ine IC en het Stad­sarchief elka­ar goed aan. Hier­door hebben het Stad­sarchief Ams­ter­dam en Imag­ine IC de han­den ineenges­la­gen wat betre­ft biografis­che archieven aanleggen.

Het archief van Heero Viel is na de zomer van 2023 in te zien.

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.