Gastcollege door Imagine IC bij de Leeuwarden Summer School on Cultural and Linguistic Diversity

Van maandag 3 tot en met vri­jdag 7 juli 2023 vond derde edi­tie van de Leeuwar­den Sum­mer School on Cul­tur­al and Lin­guis­tic Diver­si­ty van de uni­ver­siteit Gronin­gen plaats. De zomer school wordt geor­gan­iseerd in samen­werk­ing met de Her­itage Lab van de Rein­wardt Acad­e­mie. Deel­ne­mers zijn stu­den­ten MA, PhD, Post-docs, en belei­ds­mak­ers uit het veld van imma­terieel erfgoed.

Deze jaar­lijkse zomer­school onder­zoekt hoe cul­turele en taalkundi­ge diver­siteit aan de basis ligt van sociale, economis­che en edu­catieve ongelijkheden. 

Imag­ine IC was ook uitgen­odigd om te vertellen over de sporen van het slav­erni­jverleden. Onze col­le­ga Jules Rijssen(verzamelnetwerker van Imag­ine IC en ook ver­bon­den als gas­ton­der­zoek­er bij NL-Lab) gaf een gast­col­lege over sporen van de slav­erni­jgeschiede­nis in het Sranan(de con­tact­taal in Suriname)/Surinaams en het Ned­er­lands. Het was een inter­es­sante week, we kijken uit om vol­gend jaar weer gas­tles te geven! 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.