Fotoverslag: Gesprekstof 55 jaar Bijlmer, terug- en vooruitblik

Op 25 novem­ber 2023 ston­den we stil dat 55 jaar gele­den het echt­paar Kees en Tru­us Copray als eerste bewon­ers de sleu­tel in ont­vangst namen van hun nieuwe won­ing in de flat Hoo­go­ord in de Bijlmer. 

Om dit te vieren organ­iseerde Imag­ine IC in samen­werk­ing met het Stads­deel Zuidoost op don­derdag 23 novem­ber 2023 een nieuwe edi­tie van Gespreksstof. We hebben aan de hand van twee pan­elge­sprekken met oud­ere- en nieuwere Bijlmer bewon­ers teruggekeken maar ook vooruit­gekeken naar de toekomst van ons stadsdeel. 


We voer­den dit gesprek onder­lei­d­ing van mod­er­a­tor Eva Rillen met jonge- en oude Bijlmer­be­won­ers. Onder andere: Gin Sanch­es, Karim Khamis en Simion Blom en meer! 

Bestu­urslid Raoul White heeft ook gespro­ken. 

Over het pro­gram­ma Gespreksstof:
In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zicht­baar. Welke beteke­nis heeft het verleden in het heden? Hoe willen we dit bewaren en doorgeven voor de toekomst? En wie zijn ‘we’?

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.