Even voorstellen: nieuwe stagiaires

Het nieuwe school­jaar is begonnen en we mogen weer twee leuke nieuwe (afstudeer-)stagiaires ver­welkomen. Ze doen bei­de inter­es­sante onder­zoeken, waar­van we de resul­tat­en waarschi­jn­lijk nog wel (deels) zullen gaan delen. We wensen Rho­da en Zoë veel plezi­er bij Imag­ine IC! Benieuwd gewor­den? Ze stellen zichzelf hieron­der even voor: 

Rho­da:

Hoi, mijn naam is Rho­da en jul­lie zullen mij de komende 7 maan­den zien bij Imag­ine IC. Ik kom hier mijn afs­tudeerop­dracht doen, waar ik heel veel zin in heb! Ik ga onder­zoeken hoe Imag­ine IC meer jon­geren kan bereiken. 

Dit doe ik als onderdeel van mijn studie Com­mu­ni­catie aan de Hogeschool Inhol­land. 

Voorheen heb ik stagegelopen bij het Bijlmer Park­the­ater. Ik ben een echte kun­st en cul­tu­ur ent­hou­si­ast! 
Mijn afs­tudeerop­dracht bij Imag­ine IC is een mooie kans om meer infor­matie te verkri­j­gen over (het verza­me­len van) erf­goed in Ams­ter­dam Zuidoost!
 

Naast mijn studie, lees, sport en schri­jf ik graag over onder­w­er­pen die ik inter­es­sant vind. 
Als bijbaan­t­je geef ik huiswerk­begelei­d­ing aan mid­del­bare scholieren.

Zoë (links) en Rhoda

Zoë:

Hoi, mijn naam is Zoë en de komende 4 maan­den loop ik stage bij Imag­ine IC. Dit doe ik als onderdeel van mijn studie Cul­tureel Erf­goed aan de Rein­wardt Acad­e­mie. Naast mijn studie werk ik als ZZP’er voor ver­schil­lende opdracht­gev­ers waaron­der de Gemeente Ams­ter­dam. Waar­bij ik bewon­ers uit stads­deel Oost onder­s­te­un met het realis­eren van hun bewon­ersini­ti­atief. Ook heb ik in samen­werk­ing met Stedelijk Muse­um Schiedam en Cre­ative Cul­ture Con­sul­tan­cy ver­schil­lende pro­jecten gedaan bin­nen de thema’s; verza­me­len, herbestem­men en participatie. 

Een stage bij Imag­ine IC is voor mij een mooie kans om deze ver­schil­lende dis­ci­plines samen te smelten. Ik ga onder andere aan de slag met het Project Tune In. Hierbin­nen zal ik ook onder­zoek doen naar de ver­schil­lende netwerken bij Imag­ine IC en hoe deze geborgd en uit­ge­breid kun­nen worden. 

Ik ben vier jaar gele­den naar Ams­ter­dam ver­huisd vanu­it mijn geboorteplaats Tilburg. Onder­tussen woon ik in Water­graaf­s­meer. Naast mijn studie en werk, schilder ik graag en houd ik van koken en eten. Ook kijk ik graag oude films maar val ik tot grote frus­tratie van mijn vriend alti­jd in slaap. 

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.