Even voorstellen: Dennis

We hebben een nieuwe col­le­ga! Veel van jul­lie zullen niet direct iets met hem te mak­en kri­j­gen, maar hij is super belan­grijk voor de organ­isatie, de spil in het zake­lijkeweb. Den­nis is namelijk onze nieuwe busi­ness man­ag­er! Een warm welkom voor Den­nis! Hij stelt zich ook graag aan jul­lie voor:

‘Hi! Ik ben Den­nis, de nieuwe Busi­ness Man­ag­er van Imag­ine IC. Vanaf juni 2024 draag ik mijn steen­t­je bij aan de organ­isatie op het gebied van bedrijfsvoering.

Ik heb kun­st­geschiede­nis en recht­en ges­tudeerd en mij daar­na voor ver­schil­lende plekken (van galerie en archi­tecten­bu­reau tot muse­um en erf­goedin­stelling) ingezet op het gebied van finan­ciën, HR, coör­di­natie en strate­gie. Naast mijn func­tie bij Imag­ine IC, doe ik free­lancewerk en ben ik pen­ning­meester bij De Nieuwe Vide in Haarlem.

In mijn vri­je tijd verken ik graag ste­den in bin­nen- en buiten­land, bezoek ik veel musea en volg ik graag nieuwe ontwik­kelin­gen op het gebied van mode en design.

Met veel energie kijk ik er naar uit om achter de scher­men bij te dra­gen aan de betekenisvolle programma’s van Imag­ine IC en alle inspir­erende betrokke­nen te ont­moeten, zoals collega’s, bezoek­ers, deel­ne­mers en partners.’

Foto door Lee Lin

Geplaatst op
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.