Uit de doc­u­men­taire Ver­dacht (2018)

Perez Jong Loy (Para­mari­bo 1954 – Ams­ter­dam 2019) was een bevlo­gen mens in de stri­jd tegen sociale en raciale ongelijkheid. Jong Loy ken­merk­te zich door zijn maatschap­pelijke betrokken­heid. Zo maak­te hij in de zeventiger jaren deel uit van de organ­isatie van het Kwaku Fes­ti­val en trok hij toen al ten stri­jde tegen racisme en dis­crim­i­natie. De Bijlmer was een plek waar hij zich ook hard maak­te voor erken­ning van het slav­erni­jverleden en de door­w­erk­ing ervan in het heden. Jong Loy was met zijn Verenig­ing Opo Kon­dre­man (Sta op mede­be­won­ers) de dri­jvende kracht achter veel activiteit­en die zich richt­ten op de zicht­baarheid van het slav­erni­jverleden in Ned­er­land, maar miss­chien wel zijn bek­end­ste actie is die met zijn 1873-but­ton. Hier­mee wilde hij aan­dacht voor het wrange feit dat weliswaar in de koloniën de slav­ernij in 1863 werd afgeschaft, maar dat de tot slaaf-gemaak­ten nog tien jaar ver­plicht op de plan­tages moesten werken. 

Jong Loy’s activiteit­en zijn inmid­dels jaar­lijkse tra­di­ties, zijn ontwer­pen iconisch en zijn gedachte­goed lijkt actuel­er dan ooit. Met deze inter­ven­tie delen we daarom in objecten en quotes zijn ver­haal door de ogen van mensen die dicht bij hem ston­den. Welke beteke­nis heeft zijn gedacht­en­goed voor hen? En, wat willen zij daar­van doorgeven aan de vol­gende generaties?

Documentaire ‘Verdacht’

In 2018 was Perez Jong Loy een van de geïn­ter­view­den in de doc­u­men­taire Ver­dacht (2018) van film­mak­er Nan Rosens over etnisch profileren.

Pro­du­cent Hol­landse Helden.

Eliezer

Perez Jong Loy is ook de dri­jvende kracht achter de jaar­lijkse her­denk­ing, straat­naam en het stand­beeld van de zwarte bedi­ende Elieser bij de joodse begraaf­plaats in Oud­erk­erk aan de Ams­tel en ini­tieerde hij de her­denk­ing­sop­tocht over de Ams­ter­damse grachten

Colofon:

Deze interventie kon alleen tot stand komen dankzij de medewerking van Sergio Berrenstein, Roy Kaikusi Groenberg, Martha Koenders, Helga Fredison, Saskia Leysner, Vincent Soekra, Jessica Dikmoet en Jerry Afriyie.

Realisatie: Imagine IC Ardjuna Candotti, Jules Rijssen en Danielle Kuijten

Vormgeving: Idem Dito — Arnhem

Imag­ine IC doc­u­menteert, pre­sen­teert en bespreekt het dagelijks lev­en in de buurt, met het doel om erf­goed­col­lec­ties van de stad en het land aan te vullen.

Imag­ine IC wordt gefi­nancierd door het Ams­ter­dams Fonds voor de Kunst.