Keti Koti 2022

Dit is een overzichtspag­i­na met het aan­bod van Imag­ine IC ron­dom de Keti Koti vier­ing 2022. Klik hieron­der door als je meer wilt lezen. De pag­i­na wordt gedurende de maand aangevuld.

Keti Koti bij Imagine IC: 

Online programma rondom Keti Koti

Online expo over Perez Jong Loy

Perez Jong Loy (Para­mari­bo 1954 – Ams­ter­dam 2019) was een bevlo­gen mens in de stri­jd tegen sociale en raciale ongelijkheid. Jong Loy ken­merk­te zich door zijn maatschap­pelijke betrokken­heid. Zo maak­te hij in de zeventiger jaren deel uit van de organ­isatie van het Kwaku Fes­ti­val en trok hij toen al ten stri­jde tegen racisme en dis­crim­i­natie. De Bijlmer was een plek waar hij zich ook hard maak­te voor erken­ning van het slav­erni­jverleden en de door­w­erk­ing ervan in het heden. Jong Loy was met zijn Verenig­ing Opo Kon­dre­man (Sta op mede­be­won­ers) de dri­jvende kracht achter veel activiteit­en die zich richt­ten op de zicht­baarheid van het slav­erni­jverleden in Ned­er­land, maar miss­chien wel zijn bek­end­ste actie is die met zijn 1873-but­ton. Hier­mee wilde hij aan­dacht voor het wrange feit dat weliswaar in de koloniën de slav­ernij in 1863 werd afgeschaft, maar dat de tot slaaf-gemaak­ten nog tien jaar ver­plicht op de plan­tages moesten werken. 

Jong Loy’s activiteit­en zijn inmid­dels jaar­lijkse tra­di­ties, zijn ontwer­pen iconisch en zijn gedachte­goed lijkt actuel­er dan ooit. Wil je meer horen en lezen over zijn inter­es­sante ver­haal? Bek­ijk de online expo over Perez via de vol­gende link:

Online selectie rondom de erfenis van het slavernijverleden

We hebben ook dit jaar een uit­ge­brei­de selec­tie gemaakt van ver­halen en video ver­sla­gen van eerdere Imag­ine IC bijeenkom­sten ron­dom de erfe­nis van het slavernijverleden.

Spe­ci­aal voor de jaar­lijkse nationale her­denk­ing afschaffing slav­ernij op 1 juli ontwikkelden wij het erf­goed­mak­ers pro­gram­ma: Afschaffing Slavernij.

Lees hier meer over het pro­gram­ma en lees hier het artikel dat naar aan­lei­d­ing van het lespro­gram­ma is ver­sch­enen. Ook waren we met het pro­gram­ma te zien bij Een­Van­daag. Meer infor­matie over het boeken van Erf­goed­mak­ers: Afschaffing Slav­ernij is hier te vin­den.

Programma bij Imagine IC

Van Reiger tot Pom op het menu

Bij Imag­ine IC in de Bijlmer wordt met de pop-up expo Van Reiger tot Pom op het menu in de eigen­ti­jdse Vit­rine van Zuidoost een blik gewor­pen op culi­nair erf­goed. De expo neemt daar­bij een ‘kijk­je in de keuken’ van Mavis Hofwijk van het Suri­naams Buf­fet, een culi­naire leg­ende in Zuidoost en wereld­beroemd in Amsterdam.

Tussen Gaasp & Gracht – ver­halen uit twee stads­de­len is een ini­ti­atief van Muse­um Van Loon en Imag­ine IC i.s.m. OSCAM en New Metropolis.

Dit pro­gram­ma is onderdeel van de pop-up ten­toon­stelling Van Gaasp tot Gracht. Ver­halen uit twee stads­de­len — geor­gan­iseerd door Imag­ine IC, Muse­um van Loon en OSCAM en een geza­men­lijke pro­gram­mer­ing met CBK en Pakhuis de Zwi­jger (New Metropolis) 

Wat: Bezoek de pop-up exposi­tie Van Reiger tot Pom op het menu in de Vit­rine van Zuidoost bij Imag­ine IC

Waar: OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Amsterdam

Pri­js: Gratis

Free heri heri amsterdam zuidoost

1 juli 2022:
Free Heri heri for all bij OBA IMAGINE IC

Free Heri heri for all: op 1 juli 2022 delen we gratis heri heri maalti­j­den uit bij OBA Imag­ine IC. 

Free Heri Heri For All is een con­cept van KIP Repub­lic en een ini­ti­atief om Ams­ter­dam te vereni­gen door de hele stad uit te nodi­gen om een heri heri maalti­jd te eten en zo geza­men­lijk dan wel sym­bol­isch de afschaffing van Slav­ernij op 1 juli 1863, samen te her­denk­ing en te vieren. 

Over het gerecht

De heri heri betekent helen. Het gerecht is een een­pans gerecht dat bestaat uit aard­vrucht­en cas­save, zoete aar­dap­pel, groene en gele bana­nen, gebakken zoute vis (kabel­jauw) en een ei. Van­daag de dag is heri heri een gerecht dat cul­tureel gezien mensen verbindt met vooroud­ers en dus verbind met geschiede­nis. In de afro dias­po­ra is het vooral ook een favori­et en een gerecht wat vaak gemaakt wordt tij­dens ver­schil­lende vieringen.

Vanaf 16.00 — 19.00 uur 

op = op

Het Keti Koti-scholenontbijt nog groter dit jaar 

Na het suc­ces van vorig jaar is het op 1 juli weer tijd voor het Keti Koti-scholenont­bi­jt voor Ams­ter­damse leer­lin­gen uit groep 7 & 8. Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten leer­lin­gen van basiss­c­holen uit aller­lei ver­schil­lende stads­de­len elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti. Wegens het suc­ces van vorig jaar is het Keti Koti-scholenont­bi­jt nog grot­er en zal het ont­bi­jt op 1 juli plaatsvin­den met Ams­ter­damse leer­lin­gen. Het ont­bi­jt van 2022 is al vol­ge­boekt, aan­melden voor vol­gend jaar kan via de onder­staande button. 

Imagine IC wordt gefinancierd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het Keti Koti scholen-ontbijt wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Zuidoost, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Zabawas, Studiomeiboom, ROC van Amsterdam, de Reinwardt Academie en Albert Heijn. 
Delen