Keti Koti 2021 bij Imagine IC

Dit is een overzichtspag­i­na met het aan­bod van Imag­ine IC ron­dom de Keti Koti vier­ing 2021. Klik hieron­der door als je meer wilt lezen. De pag­i­na wordt gedurende de maand aangevuld.

Keti Koti bij Imagine IC: 

Online programma rondom Keti Koti

Online expo over Perez Jong Loy

Keti Koti video serie op het Youtube kanaal van Imagine IC!

We hebben een selec­tie gemaakt van de video ver­sla­gen van bijeenkom­sten ron­dom de afschaffing van slavernij. 

Spe­ci­aal voor de jaar­lijkse nationale her­denk­ing afschaffing slav­ernij op 1 juli ontwikkelden we vorig jaar het nieuwe erf­goed­mak­ers pro­gram­ma: Afschaffing Slavernij.

Lees hier meer over het pro­gram­ma en lees hier het artikel dat naar aan­lei­d­ing van het lespro­gram­ma is ver­sch­enen. Ook waren we met het pro­gram­ma onlangs te zien bij Een­Van­daag. Meer infor­matie over het boeken van Erf­goed­mak­ers: Afschaffing Slav­ernij is hier te vin­den.

Programma bij Imagine IC

24 juni 2021 Verzamelbijeenkomst (on)zichtbare aanwezigheid van het slavernijverleden

In samen­werk­ing met Muse­um Van Loon organ­iseert Imag­ine IC deze zomer een 3‑tal gesprekken over de (on)zichtbare aan­wezigheid van het slav­erni­jverleden. We weten dat ons verleden sporen achter­laat die we tot in het heden zien en voe­len. Soms zijn die sporen heel herken­baar, soms beho­even ze extra duid­ing. Of juist een andere duid­ing omdat het ver­haal dat er tot nu toe bij verteld werd een ander ver­haal overstemd.

Voor iedere mil­len­ni­al die hierover mee wil prat­en
Tij­dens onze eerste bijeenkomst willen we graag met jon­geren in gesprek over het zicht­bare en onzicht­bare uit het verleden en de door­w­erk­ing in het heden voor hen persoonlijk.

Geen mil­len­ni­al maar toch meep­rat­en? De bijeenkomst van 15 juli 2021 gaat over het­zelfde onder­w­erp en is voor de doel­groep die zich niet tot mil­len­ni­als rekent.

Hier­bij gaat de aan­dacht onder andere uit naar de (on)zichtbare door­w­erk­ing voor ‘jon­geren’ met roots in (soms zelfs meerdere) lan­den waarmee Ned­er­land een kolo­ni­aal verleden deelt. Tij­dens pub­lieke debat­ten hierover wordt vaak ver­schil gemaakt tussen ver­schil­lende groepen. Ieders iden­titeit bestaat echter uit meer delen dan alleen 2 kan­ten. Hoe ga je om met vra­gen als ‘Waar hoor jij bij?’ of ‘Aan welke kant van de Keti Koti-tafel ga jij zit­ten’? En hoe draag jij bij aan de zicht­baarheid van jouw ver­haal en per­spec­tief, op plekken waar die afwezig lijkt te zijn?

Tij­dens het gesprek bespreken we welke zak­en (ver­halen, tra­di­ties, objecten etc.) voor ons allen van belang zijn om je op een plek thuis te voe­len, welke betekenis­sen je aan deze zak­en geeft en hoe die zicht­baar te mak­en zijn.

Mod­er­a­tor
De mod­er­a­tor van dit gesprek is Surya Nahu­mury, cre­atief mak­er, train­er en com­mu­ni­ty builder. Ze is de founder van Speak Up World, een plat­form waarin maatschap­pelijke en taboe-onder­w­er­pen een plek kri­j­gen om belicht en bespro­ken te wor­den vanu­it een kri­tis­che, inter­sec­tionele lens. Samen met Nyan­ga Wed­er ontwikkelde ze ook het project Welke Sporen Horen We? Hier­voor won­nen zij de eerste Decade Inno­va­tion Award.

Muse­um Van Loon
Opengesteld voor pub­liek biedt Muse­um Van Loon sinds 1973 de bezoek­er de unieke mogelijkheid om de won­ing van een Ams­ter­damse regen­ten­fam­i­lie te bezoeken. De bezoek­er staat oog in oog met de bewon­ers van toen en ervaart de woon­cul­tu­ur in de oor­spronke­lijke his­torische omgev­ing en sfeer. De geschiede­nis van de fam­i­lie Van Loon geeft daar­bij aan­lei­d­ing voor het organ­is­eren van tijdelijke ten­toon­stellin­gen met de fam­i­liegeschiede­nis, het huis of de col­lec­tie als uitgangspunt.

Verza­mel­bi­jeenkomst (on)zichtbare aan­wezigheid van het slav­erni­jverleden
Datum: don­derdag 24 juni 2021
Tijd: 19.00 – 20.30 uur (inloop 18.30 — 19.00 uur)
Mod­er­a­tor: Surya Nahu­mury
Plaats: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, Ams­ter­dam
Toe­gang: gratis, met het oog op de COVID-19-maa­trege­len is vooraan­meld­ing ver­plicht. Voor meer infor­matie en aan­meld­ing kun je mailen naar onze verza­mel­netwerk­er Jules Rijssen: jules@imagineic.nl

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Save the date:
15 juli 2021 — Voor iedereen die zich niet rekent tot mil­len­ni­al, locatie Imag­ine IC.
24 augus­tus — Voor iedereen die bij een van bei­de gesprekken was, locatie Muse­um van Loon.

Dagelijks vanaf 25 juni 2021: Perez Jong Loy: de man achter de ’1873’-button

Dit jaar tij­dens de peri­ode ron­dom de Keti Koti her­denk­ing afschaffing slav­ernij op 1 juli 1863 staan we bij Imag­ine IC stil bij de in 2019 overleden activist Perez ‘Apakanaike’ Jong Loy. Perez was een activist die op ver­schil­lende ter­reinen zich verroerde.

Onver­moeibaar zette Jong Loy zich met zijn Verenig­ing Opo Kon­dre­man (Sta op mede­be­won­ers) in om de slav­erni­jgeschiede­nis in Ned­er­land zicht­baar te mak­en. Zo ini­tieerde hij belan­grijke activiteit­en, waaron­der de her­denk­ing­sop­tocht over de Ams­ter­damse gracht­en en de 1873- but­ton die herin­neren aan het wrange feit dat in de koloniën de slav­ernij in 1863 werd afgeschaft, maar dat de tot slaaf-gemaak­ten nog tien jaar ver­plicht op de plan­tages moesten werken. Bij imag­ine IC vertellen buurtbewoners/naasten? In objecten en ver­halen over de beteke­nis van zijn gedacht­en­goed voor vandaag.

Spe­ci­aal voor Keti Koti zijn in de Vit­rine van Zuidoost bij Imag­ine IC voor­w­er­pen te zien van Perez ‘Apalanaike’ Jong Loy, de man achter onder meer de ‘1873’-button.

Spe­ci­aal voor Keti Koti is er een bij­zon­dere verbind­ing te zien in de Vit­rine van Zuidoost tussen Perez en de items uit de Vit­rine van Zuidoost.

Dagelijks vanaf 25 juni 2021: Keti Koti diorama collectie van Rita Maasdamme 

Rita Maas­damme was een voorvechter van het vertellen van het inclusieve slav­ernij ver­haal. Hier­voor heeft ze een grote col­lec­tie van diorama’s, crea­turen en kled­ing gecreëerd die zij gebruik­te om over­al in het land en overzee dit ver­haal over te bren­gen. De verza­mel­ing tafer­e­len vertellen het ver­haal van de trans-Atlantis­che slav­ernij en han­del in slaafge­maak­ten. Ver­schil­lende tafer­e­len ver­beelden belan­grijke momenten uit de slav­ernij-geschiede­nis in bijvoor­beeld Suri­name en op de Antillen. Het tafer­eel bij ons in huis te zien is dat van keti koti: het moment dat de kete­nen ver­bro­ken wor­den.
Datum: 1 juli 2021
Tijd: 09:30 uur — 17:00 uur
Loop­ti­jd ten­toon­stelling: 25 juni 2021 — 31 augus­tus 2021

27 juni 2021: Schillen 

Op 1 juli vieren wij Keti Koti (ofwel Eman­ci­pa­tion Day). Op deze dag her­denken wij de afschaffing van de slav­ernij in Suri­name en vieren wij de vri­jheid. Dit willen we samen doen door in gesprek te gaan over vri­jheid en onvri­jheid, eman­ci­patie en empathie. Ter­wi­jl we met elka­ar prat­en, schillen we zoete aar­dap­pe­len waarmee het Suri­naams Buf­fet een heer­lijke her­i­heri maalti­jd berei­dt. Deze kan je gratis ophalen op 1 juli in OBA Imag­ine IC op het Bijlmer­plein. Praat en schil je mee?

Hoe werkt het?
De gesprekken vin­den plaatst onder lei­d­ing van Jules Rijssen (Imag­ine IC) en Ilias Zian (pro­gram­meur OBA). In groepen van tien per­so­n­en schillen we de zoete aar­dap­pe­len en spreken we met elka­ar over het the­ma. Natu­urlijk wordt er gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers. In totaal duurt het pro­gram­ma twee uur en je kan je inschri­jven voor een tijds­blok van 10.00 – 12.00 uur of 14.00 – 16.00 uur.

Dit even­e­ment wordt geor­gan­iseerd door OBA, Imag­ine IC en New Metrop­o­lis Zuidoost. Het Suri­naams Buf­fet maakt met de zoete aar­dap­pels de her­i­heri-maalti­j­den. Deze kan je op 1 juli tussen 15.00 en 18.00 uur gratis ophalen bij OBA Imag­ine IC op het Bijlmerplein.

Natu­urlijk houden we ons aan de Coro­na-maa­trege­len en houden we 1,5meter afs­tand van elka­ar en zorgt de OBA er voor dat er hand­schoe­nen en mond­kap­jes beschik­baar zijn.

Aan­melden via bijlmerplein@oba.nl
Ver­meld alstublieft duidelijk in het onder­w­erp: aan­meld­ing 27 juni en welk tijds­blok je wil komen. (10:00–12:00 óf 14:00–16:00

Scholen dicht? Lockdown erfgoededucatie update

29 + 30 juni + 1 juli 2021:
Keti Koti-scholenontbijt (=VOL)

Keti Koti-scholenont­bi­jt voor leer­lin­gen uit groep 7 & 8 uit ver­schil­lende Ams­ter­damse stads­de­len geor­gan­iseerd ism Stu­diomei­boom. Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten de leer­lin­gen elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van 1 juli.

Mee doen met je school vol­gend jaar? Meld je via onder­staande knop aan en je bli­jft op de hoogte! 

1 juli 2021: Free Heri heri for all bij OBA IMAGINE IC

Free Heri heri for all: op 1 juli 2021 delen we gratis heri heri maalti­j­den uit bij OBA Imag­ine IC. 

Free Heri Heri For All is een con­cept van KIP Repub­lic en een ini­ti­atief om Ams­ter­dam te vereni­gen door de hele stad uit te nodi­gen om een heri heri maalti­jd te eten en zo geza­men­lijk dan wel sym­bol­isch de afschaffing van Slav­ernij op 1 juli 1863, samen te her­denk­ing en te vieren. 

Over het gerecht

De heri heri betekent helen. Het gerecht is een een­pans gerecht dat bestaat uit aard­vrucht­en cas­save, zoete aar­dap­pel, groene en gele bana­nen, gebakken zoute vis (kabel­jauw) en een ei. Van­daag de dag is heri heri een gerecht dat cul­tureel gezien mensen verbindt met vooroud­ers en dus verbind met geschiede­nis. In de afro dias­po­ra is het vooral ook een favori­et en een gerecht wat vaak gemaakt wordt tij­dens ver­schil­lende vieringen.

De maalti­j­den zijn bereid door het Suri­naams Buf­fet met behulp van vri­jwilligers. Eet samen, her­denk en vier. 

Vanaf 15.00 uur 

op = op

Cultureel Zuidoost

Cul­tureel Zuidoost i.s.m. Bijlmer Park­the­ater, CBK Zuidoost, Foun­da­tion, Imag­ine IC, OBA, New Metrop­o­lis Zuidoost en OSCAM Cul­tureel Zuidoost is een nieuw col­lec­tief bestaande uit Bijlmer Park­the­ater, CBK Zuidoost, Foun­da­tion, Imag­ine IC, OBA, New Metrop­o­lis Zuidoost en OSCAM. Het ini­ti­atief is ontstaan vanu­it de behoefte om meer samen op te trekken als organ­isaties buiten de ring en om al het moois wat er aan kun­st — en cul­tu­ur in Zuidoost te vin­den is meer te verbinden, maar ook een gezicht naar buiten. Vorig jaar kon Keti Koti door COVID-19 helaas niet op grote schaal gevierd wor­den. In plaats daar­van wer­den er op kleinere schaal lokale Keti Koti vierin­gen geor­gan­iseerd. Om de nadruk meer op ‘samen’ te leggen, pakt Cul­tureel Zuidoost voor Keti Koti 2021 nog grot­er uit. Door de ervarin­gen van vorig jaar realiseer­den deel­ne­mende organ­isaties des te meer hoe belan­grijk het is om samen in Zuidoost een his­torische dag te vieren, waarin een feestelijk, his­torisch en tran­scul­tureel pro­gram­ma wordt gecreëerd voor iedereen. Cul­tureel Zuidoost staat geza­men­lijk in de start­blokken voor Keti Koti en voor een nieuw kun­st- en cul­tu­ur­seizoen begin sep­tem­ber en hoopt dat er nog meer organ­isaties aansluiten. Zuidoost mak­en we samen!

Delen