Imagine IC lanceert Garage Kempering Podcast op 16 maart 2022

Op 16 maart 2020 begon de sloop van Garage Kem­per­ing. Pre­cies twee jaar daar­na pre­sen­teert Imag­ine IC een 3‑delige pod­cast serie over de garage. In de serie de ver­halen en herin­ner­in­gen van Garage Kem­per­ing. Een reis in vogelvlucht van de begin­jaren van de garage tot aan de sloop.

Hoe intereessant is het ver­haal van een par­keer­garage? De ver­halen, emoties en andere wetenswaardighe­den die in 3 jaar zijn vast­gelegd, mak­en duidelijk hoe bij­zon­der de garage was en wat hij voor veel bewon­ers heeft betekend.

In de pod­cast vertellen buurt­be­won­ers, de stads­deelbestu­ur­der van Ams­ter­dam Zuidoost, mensen die er werk­ten en pro­fes­sion­als over deze bij­zon­dere plek. Luis­ter hieron­der naar de pod­cast. Rea­geren kan via twit­ter @imagineic of email: info@imagineic.nl

Podcast afleveringen:

Aflevering 1:

In de eerste aflev­er­ing nemen we je mee naar Garage Kem­per­ing doormid­del van frag­menten en gesprekken uit eerdere bijeenkomsten.

In deze aflev­er­ing hoor je:

Jurenne Hooi, voor­ma­lig directeur van MaDi, een maatschap­pelijke organ­isatie, die er des­ti­jds kan­toor hield.

Simion Blom, politi­cus die er zijn jeugd doorbracht.

Richard Soe­san­na, Bijlmer­be­won­er en cul­tureel onderne­mer, die een groots fes­ti­val organ­iseerde in de garage.

Ray­mi Sam­bo, acteur, regis­seur die OnOnt­dekt, een the­ater­spek­takel in de garage bracht.

Jacque­line Sar­ton van Steen­goed, een ate­lier voor mensen met een psy­chi­a­trische achtergrond.

Mem­o­ry Cap­sule — Street Art Muse­um – Anna Stolyarova:

OnOnt­dekt van Ray­mi Sambo:

Jeroen Swolfs

Aflevering 2:

In deze aflev­er­ing gaan we diepen in op hoe sloop ingri­jpt in het lev­en van mensen en waarom er zo gevocht­en is voor het behoud van de garage.

In deze aflev­er­ing hoor je:

Dirk de Jager, porte­feuille­houd­er Stads­deel Zuidoost

Peter Dautzen­berg, Bijlmer­be­won­er, archi­tect en directeur Bijlmer Museum

Richard Soe­san­na, Bijlmer­be­won­er en cul­tureel ondernemer

Muziek­frag­ment — Dherl Deekman:

Streets of the world – fotografie wereld­ten­toon­stelling — Jeroen Swolfs

Aflevering 3:

In deze aflev­er­ing bespreken we de beteke­nis en de waarde van de behoudob­jecten die door de bewon­ers van de garage zijn aangedragen.

In deze aflev­er­ing hoor je de vol­gende erfgoedprofessionals: 

Danielle Kui­jten, co-curac­tor en waarne­mend directeur van Imag­ine IC

Richard van Tigge­len, directeur Dutch-Graf­fi­ti Library

Marysa Otte, senior adviseur col­lec­tieza­k­en Ams­ter­dam Museum

Facebook 
Twitter 
LinkedIn 

Recap Kempering Project Imagine IC

Video’s

Virtual Reality Memory Capsule

Het Street Art Muse­um Ams­ter­dam (SAMA) heeft een ‘Vir­tu­al Real­i­ty Mem­o­ry Cap­sule’ gemaakt, een film die je door de garage heen lei­dt. Met een VR-bril op, kun je tij­dens de tour om je heen kijken. Het geeft het gevoel daad­w­erke­lijk in de garage te zijn en zorgt er zo voor dat de herin­ner­ing, of het gevoel van de garage in ieder geval virtueel behouden blijft.

Finale Stadsgevoel

Op 19 novem­ber 2018 pre­sen­teert Imag­ine IC de Grote Finale van de serie Stads­gevoel inclusief een excur­sie richt­ing de Kem­per­ing garage in de Ams­ter­damse Bijlmer­meer. Met May Al-Ibrashi directeur Al-Athar Lina/the mon­u­ment is ours (Cairo), Vyjayan­thi Rao directeur Ter­reform, cen­tre for advanced urban research (New York City), Murat Isik auteur Wees onzicht­baar, Lib­ris Pri­js winaar 2018. Bek­ijk hier­boven de talks. 

Op de plek waar Garage Kem­per­ing stond is een bankje geplaatst met daarop de QR-code naar de Vir­tu­al Real­i­ty Mem­o­ry Cap­sule die we in samen­werk­ing met SAMA gemaakt hebben. 

Foto’s

Fotover­slag: pro­cessie garage Kem­per­ing “The Last Nine Days Of Garage Kempering”

Op 22 mei 2020 vond de besloten pro­cessie plaats (ivm de coro­na maa­trege­len helaas besloten) en wij hebben de foto’s. In de laat­ste dagen van garage Kem­per­ing kwam ini­ti­atiefne­mer Peter Dautzen­berg op het idee van ‘The Last Nine Days of Garage Kem­per­ing’. Tussen Hemel­vaart en Pinksteren elke dag 600 kaarsen in de garage. Zeshon­derd kaarsen, één voor elke maand dat Kem­per­ing in de Bijlmer heeft mogen staan.

Bek­ijk hieron­der ook de live stream opname en lees het artikel dat het Parool schreef.

Beeld cred­it: Erik Veld

Shop Graffiti in de Kempering

12_Graffiti_in_de_Kempering

‘Graf­fi­ti in de Kem­per­ing’ is een samen­werk­ing tussen Imag­ine IC, Dutch Graf­fi­ti Library en Mick La Rock en laat een mooi beeld zien van de ver­schil­lende graf­fi­ti die garage Kem­per­ing door de jaren heen heeft gek­end. In het boek is onder andere werk te zien van (Ams­ter­damse) grafi­tis­chri­jvers als Shet, Even, AZHQ, THE Rapser, Mick­ey, Ezel, Jake, Brush, Sush, Nuke, Fidel, Niels Shoe Meul­man en Anop­sy. Naast de ver­halen uit de Kem­per­ing wordt in een extra hoofd­stuk de weinig belichte beteke­nis en rol van graf­fi­ti in en voor de Bijlmer toegelicht.

Het boek ‘Graf­fi­ti in de Kem­per­ing’ is samengesteld, ont­wor­pen en uit­gegeven door Dutch Graf­fi­ti Library in samen­werk­ing met Mick La Rock.
Oplage 400 exem­plaren
168 pagina’s
For­maat 235x295
Tekst in Nederlands

Podcast colofon

Samen­stelling:

Jes­si­ca Dikmoet

Pro­duc­tie:

Daphe­ny Oosterwolde

Tech­niek:

Frits van Eyck en Earforce

Deze pod­cast is gemaakt met dank aan: Simion Blom, Jurenne Hooij, Richard Soe­san­na, Ray­mi Sam­bo, Jacque­line Sar­ton, Dirk de Jager, Peter Dautzen­berg, Daniëlle Kui­jten, Marysa Otte, Richard van Tigge­len, Mar­i­an Duff, Jeroen Swolfs en Nadia Tilon.

Real­isatie: Imag­ine IC en RAZO media