Verzamelen bij de koffie: Tussenlanding 

Datum
donderdag 30 november 2023
Tijd
10:00
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

We nodi­gen u graag uit voor de laat­ste edi­tie van Verza­me­len bij de koffie van dit jaar op 30 novem­ber 2023. Tij­dens deze edi­tie hebben we het over de maque­tte van (voor­ma­lig) asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Markelo. 

In de ten­toon­stelling Tussen­land­ing is deze maque­tte van (voor­ma­lig) asiel­zoek­er­scen­trum Klom­p­jan in Marke­lo te zien. De maque­tte is sinds 1 novem­ber 2023 bij Imag­ine IC voor een ‘Tussen­land­ing’!

Verdiepend gesprek
Hoe geven we beteke­nis aan tijdelijkheid? Aan plekken van verbli­jf, waar­bij tijdelijk voor eenieder die daar is een andere lengte heeft en tijd anders aan­voelt. Waar­bij de plek bot­sende gevoe­lens en betekenis­sen behelst. Waar rouw om het ver­lies van een oud thuis en het vieren van een nieuw thuis samenkomen. Wat voor ieder anders voelt, anders inge­vuld wordt. Hoe ziet herin­neren aan verd­we­nen plekken eruit? En hoe kun­nen deze mon­u­ments of the mind ook een plek kri­j­gen in het col­lec­tieve verhaal?

Deze gesprekken zijn niet bedoeld om het eens te wor­den of elka­ar te over­tu­igen. In deze gesprekken kijken we met elka­ar naar de maque­tte en delen we onze gevoe­lens en ervarin­gen. 

Over ‘Verza­me­len bij de koffie’
Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. In ons werk om het dagelijks lev­en in de buurt te doc­u­menteren, horen we graag over uw lev­en in Zuidoost. Met uw herin­ner­in­gen draagt u bij aan het archief van de buurt. 

Tussen­land­ing is sinds 1 novem­ber 2023 te zien bij Imag­ine IC.

Val je niet bin­nen de doel­groep van Verza­me­len bij de koffie maar wil je wel graag mee prat­en? We organ­is­eren meer gesprekken ron­dom de maque­tte. Zie hier!

Verza­me­len bij de koffie: Tussen­land­ing
Datum: Don­derdag 30 novem­ber 2023
Tij­den: 10.30 — 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Toe­gang: Gratis.
Locatie: OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost
Aan­melden: via info@imagineic.nl 

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Datum
donderdag 30 november 2023
Tijd
10:00
- 12:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Dagelijks Leven, Migratieverhalen, Thuisgevoel

Tussenlanding

In de tentoonstelling Tussenlanding is een maquette van (voormalig) asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo te zien.